Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΘΙΚΩΝ ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

 ΔΕΔΔΗΕ
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων
Λ. Συγγρού 49,  11743  Αθήνα                                                        Αρ./ΗΜ.: ΔΑΝΠ/15204/9.9.20
                                                                                                         
                                                                                                          Πρός: Αποδέκτες

Πληροφορίες:
Δ. Βουδούρη
Τ 210 9281930
d.voudouri@deddie.gr


Περίληψη      : Απονομή ηθικών επαίνων & δώρων σε παιδιά μισθωτών & συνταξιούχων του ΔΕΔΔΗΕ,  
                        που αρίστευσαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό έτος  2019-2020.

Σχετικά          :  α. Απόφαση  Δ.Σ.  1059/04.11.2016
                           β. Απόφαση  ΔΝΣ  159/2016

1.  Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, ο ΔΕΔΔΗΕ  θα απονείμει  & φέτος ηθικούς επαίνους & δώρα  στα παιδιά των εργαζομένων αλλά & των συνταξιούχων που διακρίθηκαν στις σπουδές τους το σχολικό & ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ηθικοί έπαινοι & δώρα απονέμονται στα παιδιά των μισθωτών  & των συνταξιούχων που αποκτούν με γενικό βαθμό Άριστα  έναν απο τους παρακάτω τίτλους σπουδών:
- Απολυτήριο Γυμνασίου
- Απολυτήριο Λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)
- Πτυχίο Πανεπιστημίου
- Πτυχίο Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
- Μεταπτυχιακό  τίτλο σπουδών

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτοί & συνταξιούχοι, πρέπει να υποβάλουν  έως τις 30.10.2020  αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από το κατάλληλο αποδεικτικό  σπουδών του παιδιού τους που αρίστευσε, που πρέπει να αφορά αποκλειστικά & μόνο  το σχολικό & ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως εξής;
- αντίγραφο του πρωτοτύπου τίτλου σπουδών για τους αριστούχους της Δημόσιας Εκπαίδευσης
- αντίγραφο του πρωτοτύπου με τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους αριστούχους της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
- αντίγραφο του πρωτοτύπου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των Πανεπιστημίων & Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας. 
  Σε περίπτωση φοίτησης στο εξωτερικό επίσημη μετάφραση του ανωτέρω τίτλου σπουδών.

Η αίτηση υποβάλλεται απο τους μισθωτούς στα Υπηρεσιακά Κλιμάκια που υπηρετούν. Από τους συνταξιούχους η αίτηση υποβάλλεται είται στη ΔΑΝΠ αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή 
(Λ. Συγγρού  49,  11743  Αθήνα), είτε σε οποιοδήποτε Υπηρεσιακό Κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ.
3.  Τα κλιμάκια στα οποία θα υποβληθούν ή υποβλήθηκαν αιτήσεις των ενδιαφερομένων, πρέπει να προωθήσουν τις αιτήσεις αυτές στη ΔΑΝΠ, το αργότερο  μέχρι τις  09 Νοεμβρίου 2020.


                                                                                            Αθηνά  Μανουσάκη
                                                                                         Διευθύντρια Διεύθυνσης
                                                                                             Ανθρωπίνων Πόρων


Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣ/ΔΕΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

Αθήνα, 16-09-2020

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ(ΠΟΣ/ΔΕΗ)

 

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα συνταξιούχων  σε περίπτωση που κατασχεθεί (λόγω οφειλών σε Δημόσιο, Δ.Ο.Υ. κλπ) από τον τραπεζικό τους λογαριασμό χρηματικό ποσό από αναδρομικά συντάξεων,  το   οποίο   υπερβαίνει το   όριο   του   ακατάσχετου,  ήτοι  τα1250 ευρώ».

Αξιότιμοι,

Επειδή τον Οκτώβριο 2020 πρόκειται (σύμφωνα με τη σχετική εξαγγελία του Πρωθυπουργού   στη   ΔΕΘ   την   12-9-2020)   να   καταβληθούν   τα   αναδρομικά   των περικοπών των νόμων 4051, 4093/2012 στις συντάξεις, επίκαιρο είναι το ζήτημα πώς μπορούν να αμυνθούν οι συνταξιούχοι έναντι των τραπεζών σε περίπτωση που κατασχεθεί (από  οιαδήποτε  αιτία)  το  ποσό που  υπερβαίνει  τα 1250  ευρώ  (όριο ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού).

Για  το  ζήτημα   αυτό   η   Ολομέλεια   του   ΝΣΚ   με   την  υπ’   αριθμόν   179/2017 γνωμοδότησή της έχει αποφανθεί ότι: 

α) η Τράπεζα (στην οποία ο εκάστοτε δικαιούχος – συνταξιούχος διατηρεί τραπεζικό   λογαριασμό)   υποχρεούται   να   αναγάγει   το   σύνολο   των   κατατεθέντων ποσών,   που   αφορούν   αναδρομικώς   καταβαλλόμενες   συντάξεις,   σε   μηνιαία καταβολή   και   να   εφαρμόσει   την   προστατευτική   ρήτρα   περί   ακατάσχετου της μηνιαίως   καταβαλλόμενης  σύνταξης,   κατά   τα   οριζόμενα  στο   πρώτο  εδάφιο   της παραγράφου   2   του   άρθρου   31   του   ΚΕΔΕ,   όπως   αυτή   προστέθηκε   με   την υποπαράγραφο 4 της παραγράφου Α του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 και το όριο τούτου (ακατάσχετου) ίσχυε, ανερχόμενο τότε στο ύψος των 1.500 ευρώ το μήνα, ενόψει του χρόνου γένεσης των επίμαχων απαιτήσεων, δηλαδή πριν από την αντικατάσταση   του   πρώτου   εδαφίου   αυτής,   με   την   παράγραφο      της υποπαραγράφου Δ1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, υπό τον όρο ότι έχει τηρηθεί από τον δικαιούχο η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης για   την   ύπαρξη   ενός   μοναδικού   και   αποκλειστικού   λογαριασμού   περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, και

β) ότι δεν προκύπτει εκ του νόμου χρονικός περιορισμός εντός του οποίου πρέπει να αναληφθούν από τον καταθέτη και οφειλέτη του Δημοσίου οι ως άνω απαιτήσεις του, οι οποίες καταλαμβάνονται από το ακατάσχετο.  Συνεπώς   σε   περίπτωση   που   π.χ.   σε   έναν   συνταξιούχο   πιστωθούν   τον Οκτώβριο  2020 αναδρομικά περικοπών   της   σύνταξής   του   ύψους  3500,00   ευρώ, τότε εάν το υπερβάλλον των 1250 ευρώ ποσό κατασχεθεί (σε περίπτωση που ο συνταξιούχος οφείλει στο Δημόσιο κλπ),  δικαιούται να ζητήσει από την Τράπεζα (και περαιτέρω την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, των Συνήγορο του Πολίτη, τον Συνήγορο   του  Καταναλωτή   και   τον   Μεσολαβητή   Τραπεζικών  και   Επενδυτικών Υπηρεσιών)   να   αρθεί   η   παρανόμως   επιβληθείσα   κατάσχεση,   σύμφωνα   με   τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 179/2017.

Βασίλειος Δ. Νικολετάκης

Δικηγόρος Αθηνών

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

         ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ   ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

                  (ΝΟΜΩΝ:  ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ )

                                        ΜΕΛΟΣ   ΤΗΣ  ΠΟΣ/ΔΕΗ                     Α.Φ.Μ:998260433

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 281/1989 ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 583/1989

                           ΕΔΡΑ :ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  65 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Τ.Κ.  22200

                                                 ΤΗΛ:2791025148  /FAX: 2791025150

e-mail:   ssdeimegalopolis@yahoo.gr  /   site: www.ssdeimeg.gr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          09/08/2020                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                        

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

η παρουσία του Covid19 έχει δημιουργήσει  τεράστια προβλήματα  που επηρεάζουν όλους  μας, σε όλα τα επίπεδα  με απρόβλεπτες, μελλοντικά, συνέπειες. Κάτω από τις δύσκολες αυτές συνθήκες & στα πλαίσια προσαρμογής  στις Υπηρεσιακές οδηγίες, το Δ.Σ.  προχώρησε  σε «ελεγχόμενη»,  εντός νομικών & καταστατικών πλαισίων, λειτουργία του Συνδέσμου, για την εξυπηρέτηση των μελών του.  

 Εντός αυτού του πλαισίου & σε εφαρμογή του καταστατικού του Συνδέσμου, το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:  

A.     ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, για την εκλογή  Εφορευτικής Επιτροπής  θα πραγματοποιηθεί, με

           απαρτία του  1/3  του  συνόλου  των  μελών, στις  18/8/2020 ημέρα Τρίτη & ώρα  10  το  πρωί  στο   

           Γραφείο  του Συλλόγου.

-          Σε  περίπτωση  μη  απαρτίας, θα  πραγματοποιηθεί  επαναληπτική  Γ.Σ  στις  21/8/2020  ημέρα  Πέμτη, την ίδια  ώρα, στον  ίδιο  τόπο &  θα  βρίσκεται  σε  απαρτία  με  παρουσία  του  ¼ του  συνόλου  των  μελών.

-          Σε  περίπτωση  &  πάλι  μη  απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί   3η  Γ. Σ   στις  24/08/2020,    ημέρα

             Δευτέρα  &  ώρα  10 π.μ,  στην αίθουσα  ΄΄ΚΤΗΜΑ  ΜΑΝΙΑΤΗ΄΄  στο  χωριό  Γέφυρα   

             Μεγαλόπολης, με απαρτία  των  παρόντων  μελών  &  θέματα  Η.Δ.:

             1. Διοικητικός-οικονομικός  Απολογισμός  από  1/1/2020  έως  31/07/2020 - Έκθεση  ΕΞ.  ΕΠ.

        2. Εκλογή  Εφορευτικής  Επιτροπής.

Β.    ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΗ

        Όσοι από τους συνάδελφους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στην Εφορευτική

        Επιτροπή καλούνται να υπογράψουν & να καταθέσουν, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της

        εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης (24/8/2020),  στον Πρόεδρο του  Δ.Σ. την έντυπη αίτηση που

        χορηγείται από  το γραφείο του Συνδέσμου.

Γ.     ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΛΟΓΗ  ΣΤΑ  ΟΡΓΑΝΑ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ   

        Οι  έντυπες αιτήσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στα όργανα της Διοίκησης του Συνδέσμου όπως 

        & για  αντιπροσώπευση  στην Ομοσπονδία  &  την  ΑΓΣΣΕ,  θα  παραλαμβάνονται από την ΕΦ.ΕΠ.  & 

        θα υποβάλλονται στην Εφορευτική  Επιτροπή είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ   είτε με  εξουσιοδότηση που θα 

        έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

        Η παραλαβή  των έντυπων αιτήσεων  & των εξουσιοδοτήσεων  θα  πραγματοποιείται καθημερινά από

        την Τρίτη  25-8-2020  έως  την  Τετάρτη  2-9-2020  μεταξύ  των ωρών  09:00 π.μ.  έως 12:00 π.μ.

        στο γραφείο του Συνδέσμου.

Δ.      ΠΡΟΤΑΣΗ

         Για  την  εξυπηρέτηση  των  μελών-ψηφοφόρων  προτείνεται να  πραγματοποιηθούν  οι  εκλογές με   

         όλους  τους  υποψήφιους σε  ένα  ψηφοδέλτιο.

Ε.       ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  Θα  εκδοθούν  από  την ΕΦ.ΕΠ.  &  θα  γίνουν γνωστές  με

         την ανάρτησή  τους  στο γραφείο του Συνδέσμου & για όσους  ασκήσουν  το εκλογικό τους δικαίωμα

           με επιστολική  ψήφο, θα  τους  σταλεί  ενημερωτικό  σημείωμα μαζί με το εκλογικό υλικό.

ΣΤ.       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

            Σε εφαρμογή απόφασης της προηγούμενης  Γενικής  συνέλευσης, η  ενημέρωση  των  μελών του

            Συνδέσμου θα  πραγματοποιείται είτε σε συνδυασμό είτε  μεμονωμένα  με  τους  πιο κάτω τρόπους:      

1.      Με  ανάρτηση  στο   Blog του Συνδέσμου  με την ονομασία  ssdeimeg

2.      Με  ανάρτηση  στο  FB  του Συνδέσμου με  τίτλο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓ/ΛΗΣ      

3.      Με  ατομικά  μηνύματα  στο κινητό τηλέφωνο των μελών με αποστολέα ssdeimeg

4.      Με ανάρτηση  στην  ιστοσελίδα  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

          Ζ.     ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

                      Σύμφωνα με  την απόφαση του ΣτΕ δικαιούχοι αναδρομικών είναι όσοι  έχουν καταθέσει προσφυγή

                   στην Δικαιοσύνη. Με πολιτική απόφαση θα δοθούν σε όλους αλλά μόνο για την κύρια σύνταξη.

                     Για τα αναδρομικά που αναλογούν σε επικουρικές συντάξεις & στα Δώρα,  όσοι έχουν κάνει

                   προσφυγή  & επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν δικαστικά την διεκδίκησή τους.

                  

                     ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε περίπτωση  αναστολής  της  εκλογοαπολογιστικής  Συνέλευση, λόγω       

                    λήψεως  μέτρων προστασίας από τον Covid19,  θα  σας  ενημερώσουμε  άμεσα  με  τους τρόπους 

                    που  αναφέρονται  πιο  πάνω.  

                                                  

                                                      ΣΑΣ   ΚΑΛΟΥΜΕ

               Στην  3η Εκλογοαπολογιστική  Γενική  Συνέλευση  στις  24/08/2020,  ημέρα  Δευτέρα  &

               ώρα  10 π.μ,  στο  ¨ΚΤΗΜΑ  ΜΑΝΙΑΤΗ¨  στο  χωριό  Γέφυρα Μεγαλόπολης

          -  Για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

          -  Για την εκλογή της Εφορευτικής  Επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές, για την 

             ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης, του Συνδέσμου.

Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                            

                                     

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΝΙΚΟΣ   ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                                         ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ : ΜΥΘΟΣ & ΑΛΗΘΕΙΑ

Μύθοι και αλήθειες για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Του Διονύση Τεμπονέρα*

   Η πολιτική και οικονομική διαχείριση που επέλεξε να κάνει η κυβέρνηση όσον αφορά το ζήτημα των αναδρομικών που επιδίκασε το ΣτΕ σε 2.500.000 συνταξιούχους εξελίσσεται μέρα με τη μέρα σε ένα επικοινωνιακό «Βατερλό».

    Οι παλινωδίες για τη δήθεν εξόφληση των συνταξιούχων «πλήρως, σε όλους και εντός του 2020» καταρρέει  υπό το βάρος της αλήθειας παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες συγκεκριμένων ΜΜΕ να εμφανίσουν μια «εικονική πραγματικότητα».

   Η αλήθεια, άλλωστε, προκύπτει από επίσημα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της πιλοτικής δίκης που διεξήχθη στις 10.1.2020, αλλά και από τις δικαστικές αποφάσεις και δεν επιδέχεται ουδεμίας αμφισβητήσεως:

Μύθος 1ος

Η 1439/2020 απόφαση του ΣτΕ δεν περιλαμβάνει τις περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντάξεις

Πρόκειται για μέγιστο ψεύδος, αφού στις περιλήψεις των αποφάσεων 1439/2020 και 1440/2020 της Ολομέλειας του ΣτΕ ρητά αναφέρεται ότι η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012 (όπως αποτυπώθηκαν στις 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις του ΣτΕ) δεν θεραπεύεται και ισχύει μέχρι και τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016, δηλαδή μέχρι και τις 13.5.2016. Αυτό άλλωστε θα προκύψει σύντομα και από τη δημοσίευση του πλήρους σκεπτικού των αποφάσεων του ΣτΕ που δημοσιεύτηκαν πριν λίγες ημέρες.

Μύθος 2ος

Το κονδύλι συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣτΕ  δεν είναι 3,9 δισ. ευρώ, αλλά μικρότερο

  Επίσης μέγα ψέμα, που καταρρέει από τις παραδοχές των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της πιλοτικής δίκης του Ιανουαρίου.

  Ενώπιον του ΣτΕ, λοιπόν, αλλά και δεκάδων διαδίκων που παρέστησαν στη δίκη, οι οικονομικές διευθύνσεις των ασφαλιστικών ταμείων προσκόμισαν έγγραφα στα οποία αναγράφεται ρητά ότι το κόστος συμμόρφωσης για το περίφημο 11μηνο για κύριες, επικουρικές συντάξεις και δώρα είναι 3,9 δισ. ευρώ.

Μύθος 3ος

Η τροπολογία αφορά 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, δηλαδή σχεδόν το σύνολό τους

Επίσης μεγάλο ψέμα, που ακούστηκε μάλιστα από το στόμα του ίδιου του πρωθυπουργού. Η τροπολογία αφορά περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχους. Τα αναδρομικά αναμένεται να καταβληθούν σε 1,77 εκατ. μονές, διπλές ή πολλαπλές κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ. Από αυτές, οι 1,1 εκατ. είναι κύριες συντάξεις δικαιούχων του τ. ΙΚΑ, που είναι και οι περισσότερες. Στο Δημόσιο τα αναδρομικά θα δοθούν σε 480.000 μονές ή πολλαπλές κύριες συντάξεις. Συνολικά τα αναδρομικά θα πληρωθούν σε περίπου 1.100.000 συνταξιούχους όλων των ταμείων με μία, δύο ή περισσότερες κύριες συντάξεις και συνολικά με 2.250.000 κύριες συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και με συνολικό άθροισμα πάνω από 1.000 ευρώ. Άρα μιλάμε για αριθμό συντάξεων και όχι για αριθμό συνταξιούχων.

Μύθος 4ος

Η τροπολογία προβλέπει την εξόφληση των συνταξιούχων στο σύνολό τους εντός του 2020

Πρόκειται για «γκρίζα ζώνη». Δεν αναφέρεται στην τροπολογία εάν τα ποσά αυτά θα υποστούν κάποιο «κούρεμα», καθώς ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών θα ρυθμιστούν με ΚΥΑ εντός εξαμήνου. Επίσης, μένει να διευκρινιστεί αν η πρόβλεψη του Ν. 4670/2020 (που προβλέπει την αντικατάσταση της 13ης σύνταξης που καταργήθηκε) για τη χορήγηση κοινωνικού μερίσματος στο τέλος του έτους εξακολουθεί να ισχύει ή οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας εξαντλήθηκαν δίχως να υπάρχει περιθώριο για άλλες παροχές, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

Μύθος 5ος

Επιστροφές θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι

Πρόκειται για τον απόλυτο εμπαιγμό. Δεν θα πάρουν επιστροφές 630.000 χαμηλοσυνταξιούχοι του ΟΓΑ που έχασαν τα δώρα και 700.000 συνταξιούχοι με επικουρική σύνταξη. Η μεγάλη πλειονότητα των χαμηλοσυνταξιούχων δεν έχει λαμβάνειν ούτε 1 ευρώ. Παρά το ότι υπέστησαν αναλογικά μεγάλες μειώσεις, κυρίως από την κατάργηση των δώρων και από τις επικουρικές (οι μειώσεις ξεκινούσαν από το πρώτο ευρώ), η κατηγορία αυτή έχει κάθε λόγο να είναι εξοργισμένη με την κυβέρνηση.

Μύθος 6ος

Η κυβέρνηση θέλει να κλείσει έναν κύκλο δικαστικών διεκδικήσεων που διήρκεσε επί οκτώ έτη

Κάθε άλλο. Είναι απορίας άξια η διάκριση που γίνεται με τη σχετική διάταξη ανάμεσα στους συνταξιούχους που άσκησαν αγωγές και σ’ αυτούς που δεν κινήθηκαν δικαστικά. Ο τρόπος αντιμετώπισης αναιρεί τη σημασία και την αξία διεξαγωγής της πιλοτικής δικής, η οποία πρέπει να στοχεύει ακριβώς σε μια κεντρική επίλυση, που θα οδηγεί σε όμοια αντιμετώπιση όλων όσων έχουν αξιώσεις. Η κυβέρνηση, με την επιλογή να εκβιάσει τους συνταξιούχους ώστε αν λάβουν τα ποσά των «κουτσουρεμένων» αναδρομικών, να παραιτούνται αυτομάτως από την περαιτέρω διεκδίκηση, δημιουργεί καθεστώς άνισης μεταχείρισης ανάμεσα σε εκείνους που προσέφυγαν δικαστικά και σε εκείνους που δεν άσκησαν αγωγές. Δηλαδή ανοίγει ένας νέος κύκλος ατέρμονων δικαστικών διεκδικήσεων, που θα προκαλέσει την οικονομική και βιολογική εξόντωση χιλιάδων συνταξιούχων.

Μύθος 7ος

Η τροπολογία που κατατέθηκε, αν και δεν περιλαμβάνει τους δημόσιους υπαλλήλους, αναμένεται να επεκταθεί και σ’ αυτούς

Πρόκειται για ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης και σε υπόθεση που εκκρεμεί στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο πρωθυπουργός, σαν άλλος «προφήτης», δεσμεύτηκε να καταβάλει το ποσό των 500 εκατομμυρίων επιπλέον των 900 εκατομμυρίων που προβλέπει η τροπολογία (σύνολο 1,4 δισ.) για την κάλυψη των συνταξιούχων του Δημοσίου. Όμως απόφαση ακόμα δεν έχει βγει, οπότε πώς γνωρίζει ο οποιοσδήποτε αν το έτερο ανώτατο δικαστήριο θα επιδικάσει το ίδιο διάστημα (εντεκάμηνο;) στους συνταξιούχους του Δημοσίου;

Μύθος 8ος

Τα ποσά για τους δικαιούχους ξεκινούν από 550 ευρώ και φτάνουν έως 10.054 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις. Ο μέσος όρος αναδρομικών είναι κοντά στα 1.500 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά είναι μεικτά. Περιλαμβάνουν δηλαδή τις κρατήσεις ασθενείας και τον φόρο και ουδεμία σχέση έχουν με τα ποσά που θα δουν οι συνταξιούχοι στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αν σ’ αυτό συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι οι επιστροφές θα είναι άτοκες, αντιλαμβάνονται όλοι το μέγεθος της κοροϊδίας.

Συμπερασματικά, η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη τροπολογία έσπασε το ρεκόρ εξαπάτησης εις βάρος των συνταξιούχων που η ίδια κατείχε από το όχι και τόσο μακρινό 2012, οπότε και μετέτρεψε το σύνταγμα σε πραγματικό κουρελόχαρτο.

* Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι δικηγόρος - εργατολόγος

 


ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΟΣ/ΔΕΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ της υπ΄αριθμ. 265/15-04-2020 εγκυκλίου & της 17537/989/6-5-2020 απόφασης ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για επικουρικές συντάξεις πριν & μετά την 1-1-2015

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

1.  Του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ» (ΠΟΣ/ΔΕΗ) που εδρεύει στην Αθήνα (Γ’ Σεπτεμβρίου 7) όπως νομίμως εκπροσωπείται, με ΑΦΜ 090296350 και με email vnlaw@otenet.gr.

ΚΑΤΑ

1.      Του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 29).

2.      Του Ελληνικού Δημοσίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

1.  Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ80020/10553/Δ16. οικ. 265/15-04-2020 εγκυκλίου με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 44 του ν. 4670/2020, σχετικά με τις παροχές του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ» που υπογράφει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννης Βρούτσης.

2.      Της υπ’ αριθμ. 17537/989/6-5-2020  (ΦΕΚ Β 1887/18.5.2020) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο « Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.ΚΑ».

3.      Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

V. H AΞΙΩΣΗ ΜΑΣ.

Επειδή οι ώδε προσβαλλόμενες πράξεις, κατ’ εφαρμογή της αντισυνταγματικής διάταξης του ά. 44 ν. 4670/2020 μας θίγουν, όλους εμάς τους πρώην ασφαλισμένους στη  ΔΕΗ/ΑΕ, που έχουμε βγει στη σύνταξη πριν την 1-1-2015, καθότι λαμβάνουμε μικρότερο ποσό σε σχέση με τους συναδέλφους μας που βγήκαν στη σύνταξη μετά την 1-1-2015.

Επειδή πρέπει να εφαρμοστεί και σε εμάς ο ίδιος τύπος υπολογισμού που εφαρμόζεται στους συναδέλφους μας που εξήλθαν στη σύνταξη μετά την 1-1-2015, να ακυρωθεί δε η κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ στην επικουρική μας σύνταξη.

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συν τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μα

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

1.      Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση.

2.      Να ακυρωθούν και εξαφανιστούν οι προσβαλλόμενες πράξεις για την προπεριγραφόμενη ιστορική και νομική αιτία, καθ’ ό μέρος μας βλάπτουν.

3.      Να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση με σκοπό όπως

α) εκδώσει νέα πράξη ειδικά για εμάς τους αιτούντες συνταξιούχους της ΔΕΗ καθώς επίσης

β) υποχρεωθεί η Διοίκηση περαιτέρω όπως στα πλαίσια του νόμου 3068/2002 συμμορφωθεί πλήρως με το διατακτικό της εκδοθησόμενης απόφασης του Δικαστηρίου Σας (εκδίδοντας νέες πράξεις υπολογισμού της επικουρικής μας σύνταξης και καταβάλλοντάς μας σε χρήμα τις οικονομικές διαφορές που θα προκύψουν αναδρομικά από τον επαναϋπολογισμό της σύνταξής μας).

4.      Να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου για την κατάθεση της παρούσης και να υποχρεωθούν τα αντίδικα στην καταβολή της συνολικής δικαστικής μας  δαπάνης, περιλαμβανομένης της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου μας.

Στην Αθήνα, 15.07.2020

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Βασίλειος Δημ. Νικολετάκης

Δικηγόρος – LL.M  (ΑΜ/ΔΣΑ 26152)

Λ. Αλεξάνδρας 126,  Αθήνα 11471

Τ:  2106412185  F: 2106412188

E: vnlaw@otenet.gr