Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΤΜΗΜΑTA Α΄ & Ε΄
Πληροφορίες: Αλ. Παπανικολοπούλου
Τηλέφωνο : 2131516774
Fax : 2103368148
E-mail : proasf@ypakp.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ/ΤΜΗΜΑ
Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κωδικας : 10110 Αθήνα
Αθήνα, 15 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/10553/Δ16.οικ.265
Προς: 1. e-ΕΦΚΑ
α. Γραφείο Διοικητή
β. Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού
Συντάξεων
Ακαδημίας 22, 10671 Αθήνα
2. e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ)
α. Γενική Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης
& Εφάπαξ Παροχών
β. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής &
Εφάπαξ
Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι
αρμόδιες Διευθύνσεις)
Κοιν.: 1.Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφ.Γεν. Δ/ντριας
2. Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 44 του ν.4670/2020, σχετικά με τις
παροχές του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 43/28.2.2020, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4670
«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», στο πρώτο μέρος του οποίου (άρθρα 1-9)
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η μετονομασία, από 1.3.2020, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και η
ένταξη, από την ίδια ημερομηνία, στον e-ΕΦΚΑ των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(ΕΤΕΑΕΠ), το οποίο καταργείται.
Με το άρθρο 44 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 96 του
ν. 4387/2016 (Α΄85), που αφορά τις παροχές του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ σε όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, σε
συμμόρφωση με τις αποφάσεις 1889/2019 και 1890/2019 της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές τις παρ. 1 και 4 αυτού
και ακύρωσαν από τη δημοσίευσή τους, ήτοι από 4.10.2019, τις Υπουργικές Αποφάσεις
2
οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις
παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» και οικ.25909/470/7.6.2016
(Β΄1605, διόρθωση σφάλματος Β΄1623) «Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης».
Ως προς τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 (Α΄85),
επισημαίνονται τα εξής:
1. Με την παράγραφο 1 επαναθεσπίζεται το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 12 παρ.2 της από 31.12.2012 ΠΝΠ (Α΄ 256),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4147/2013 (Α΄ 98), το άρθρο πρώτο
υποπαρ.ΙΑ.2. περ.3Β του ν.4254/2014 (Α΄ 85), το άρθρο 96 παρ.1 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
το άρθρο δεύτερο παρ. 11 του ν. 4393/2016 (Α΄106) και το άρθρο 16 του ν. 4488/2016
(Α΄85), για τον νέο τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης.
Σημειώνεται ότι, μετά την ακύρωση από το ΣτΕ της ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016
(Β΄1604), θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση για τις σχετικές τεχνικές παραμέτρους του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης, κατ’ εξουσιοδότηση της περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 42
του ν. 4052/2012.
Για το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 του ν. 4052/2012, τον υπολογισμό του
τμήματος της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 κατά τη
μεταβατική περίοδο (ήτοι για ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013), όπως και για την
εφαρμογή των παρ. 3 (εκκρεμείς αιτήσεις) και 5 (χορήγηση αποκλειστικά επικουρικής
σύνταξης και κατάργηση άλλων παροχών) του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, ισχύουν οι
οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί με τις Φ21250/οικ.7262/Δ15.110/16.6.2017 (ΑΔΑ:
ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6) και Φ80020/οικ.49618/Δ15.831/20.11.2017 (ΑΔΑ:ΨΓ0Γ465Θ1Ω-ΕΩΤ)
εγκυκλίους του Υπουργείου μας.
2. Η παράγραφος 2, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 56 του ν. 4445/2016
(Α΄236), επαναδιατυπώνεται, προσαρμοσμένη στη νέα μορφή των άρθρων 17, 36 και 36Α
του ν. 4387/2016 για την παράλληλη απασχόληση.
Επισημαίνεται ότι, επί αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης και
συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και μετά, ο χρόνος της παράλληλης απασχόλησης
υπολογίζεται στην επικουρική σύνταξη, όπως και ο λοιπός χρόνος επικουρικής ασφάλισης,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 42 του ν. 4052/2012.
3. Η βασική αλλαγή που επέρχεται με την αντικατάσταση του άρθρου 96 του
ν. 4387/2016 αφορά την κατάργηση, από 1.10.2019, του επανυπολογισμού και της
αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων την 12.5.2016 επικουρικών
συντάξεων, βάσει προγενέστερου νομικού πλαισίου.
Ειδικότερα, με την παράγραφο 4 προβλέπεται ρητά ότι «Οι ήδη καταβαλλόμενες
επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν
υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου
2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
στις 31-12-2014. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α`
80), όπως ισχύει.
3
Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν δεν μπορεί να υπολείπεται του προ φόρου
καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Τα προηγούμενα εδάφια έχουν
αναλογική εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου
2014».
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, σημειώνονται τα εξής:
α) Αφορά όλες τις συντάξεις, ο υπολογισμός των οποίων έγινε ή θα γίνει (για τις
εκκρεμείς) σύμφωνα με το ισχύον κατά την έναρξη καταβολής της σύνταξης προγενέστερο
του ν. 4387/2016 νομικό πλαίσιο, οι οποίες, από 1.6.2016, επανυπολογίστηκαν /ή/ και
αναπροσαρμόστηκαν, κατ’ εφαρμογή της προϊσχύουσας παρ. 4 και της ΥΑ
οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄1605, διόρθωση σφάλματος Β΄1623) «Αναπροσαρμογή
καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης». Ο
επανυπολογισμός/ή/ και αναπροσαρμογή θα διενεργηθεί και θα εφαρμοστεί για την
περίοδο μέχρι 30.9.2019 και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι
31.12.2014.
β) Με την 1890/2019 απόφαση του ΣτΕ (Ολομ.) έγινε δεκτό ότι «αιτιολογείται
επαρκώς η επιλογή …. ως βάσης επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που
καταβάλλονταν στους ήδη συνταξιούχους κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’85),
του ύψους στο οποίο οι συντάξεις αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, δηλαδή
με τις επελθούσες και κριθείσες ως αντισυνταγματικές, με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις
της Ολομέλειας του Δικαστηρίου περικοπές των ν. 4051/2012 και 4093/2012».
Κατόπιν αυτού, από 1.10.2019, οι εν λόγω επικουρικές συντάξεις, κατά ρητή
νομοθετική πρόβλεψη, συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες στις 31.12.2014 διατάξεις, δηλαδή με βάση τους νόμους
4024/2011 (άρθρο 2, παρ. 3 και 4), 4051/2012 (άρθρο 6, παρ. 2-5), 4052/2012 (άρθρο 42,
παρ. 1), 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ5, περ. 1) και την κράτηση της
Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ, όπου αυτή
επιβάλλεται (άρθρο 44, παρ. 13 ν. 3986/2011).
Στο εναπομείναν ποσό σύνταξης, μετά την αφαίρεση της Ειδικής Εισφοράς
Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ, διενεργείται, από 1.1.2016, η κράτηση
εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης ποσοστού 6% (άρθρο 1, παρ. 30 ν. 4334/2015).
Τέλος επισημαίνεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4670/2020 το
καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό σύνταξης, δεν μπορεί να υπολείπεται του προ φόρου
καταβαλλόμενου ποσού στις 30.9.2019. Στην περίπτωση που σε εφαρμογή των διατάξεων
που προαναφέρονται, το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν προκύπτει χαμηλότερο του
4
καταβαλλόμενου προ φόρου ποσού στις 30.09.2019, καταβάλλεται το ποσόν στο ύψος της
30.09.2019 και η προκύπτουσα διαφορά αποτυπώνεται ως προσωπική διαφορά.
Παρακαλούμε για την ορθή και άμεση εφαρμογή των ανωτέρω και είμαστε στη
διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείo Γενικής Γραμματέως ΚΑ
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο Γεν. Διευθύντριας ΚΑ
5. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών
6. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ
7. Δ1 - Σημείο Επαφής «ΙΡΙΔΑ»

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

6η ΥΓ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


Μεγαλόπολη 31/3/2020
Α.Π. 254
ΠΡΟΣ:
Σύνδεσμο Συνταξιούχων Δ.Ε.Η.

Το Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης ευχαριστεί θερμά, τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ, για την άμεση ανταπόκρισή του,στο αίτημα για δωρεά ενός πολυλειτουργικού θερμόμετρου υπερύθρων.
Για άλλη μια φορά σταθήκατε δίπλα μας στον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για την προάσπιση και προαγωγή της υγείας των συμπολιτών μας.
Με την πράξη σας αυτή,αποδεικνύετε τη διαχρονική αξία τις ανιδιοτελούς προσφοράς,στα ιδιαίτερα προτόγνωρες και δύσκολες στιγμές που βιώνουμε ως άτομα και ως κοινωνία.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020


ΛΑΘΗ  ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΑΘΗΝΑ 03/04/2020
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αγαπητοί συνταξιούχοι,
Όπως διαπιστώσατε από τις 31 Μαρτίου του 2020 άρχισαν να εκδίδονται οι λογαριασμοί ρεύματος του τιμολογίου ΓΠ.
Οι λογαριασμοί που εκδόθηκαν με την ένδειξη «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΗΣΗ» αφορούν την περίοδο κατανάλωσης από την τελευταία εκκαθάριση μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου του 2020 στη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων-συνταξιούχων.
Ωστόσο,  πάρα πολλοί λογαριασμοί που εκδόθηκαν με την ένδειξη «ΕΤ. ΕΚΑΘΑΡΗΣΗ» παρουσιάζουν σοβαρά λάθη, αφού αναφέρονται σε περίοδο κατανάλωσης που ξεπερνά και τα τέσσερα χρόνια. Πχ από το 2016 έως σήμερα, με αποτέλεσμα τα ποσά που εμφανίζονται για πληρωμή να προκαλούν ίλιγγο.
Επειδή το πρόβλημα εντοπίστηκε από τις υπηρεσίες της επιχείρησης,  για όλους αυτούς τους λογαριασμούς θα υπάρξει επανέκδοση στην οποία θα αποτυπώνεται η σωστή ένδειξη. Συνεπώς, δεν χρειάζεται κανένας από τους συναδέλφους ή τους συνταξιούχους να προβεί στην εξόφληση των συγκεκριμένων λογαριασμών.
Οι υπόλοιποι λογαριασμοί δεν παρουσιάζουν λάθη.
Παρ΄όλα αυτά οι λογαριασμοί αυτοί (ΤΙΜ ΓΠ) εμφανίζονται πολύ «φουσκωμένοι»,  γιατί αποτυπώνουν την αυθαιρεσία της Κυβέρνησης η οποία ως γνωστόν με το νόμο 4633/19 μονομερώς κατήργησε την έκπτωση του ειδικού τιμολογίου των εργαζομένων και των συνταξιούχων μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνταξιούχοι,
Για αυτήν την αυθαιρεσία της Κυβέρνησης η ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου μαζί με την ΠΟΣ- ΔΕΗ από τις 16 Μαρτίου του 2020 κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στο αναλυτικό δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης προβάλλονται με πλήρη τεκμηρίωση λόγοι ακύρωσης της απόφασης για την περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος.
Έκπτωση που ως γνωστόν προέκυψε βάσει της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) μεταξύ της ΓΕΝΟΠ και της ΔΕΗ.
Η αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να περικοπεί η συγκεκριμένη έκπτωση, δεν είναι τίποτε άλλο από κατάργηση στην ουσία της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, της Συλλογικής Σύμβασης που την προβλέπει.
Η συγκεκριμένη απόφαση είναι αντισυνταγματική αφού είναι ευθέως αντίθετη στην κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα αρχή της συλλογικής αυτονομίας ( άρθρο 22 παράγραφος 2 Συντάγματος).
Επιχειρείται δηλαδή με παράνομες μονομερείς ενέργειες από την πλευρά του κράτους και κατ επέκταση, της ΔΕΗ (που προχώρησε στην περικοπή με απόφαση του Δ.Σ της)  να ανατραπούν συμφωνημένοι με Σ.Σ.Ε όροι εργασίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνταξιούχοι
Οι παραπάνω δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ είναι μία πρώτη ενέργεια, καθώς όπως έχουμε προαναγγείλει θα ακολουθήσουν σειρά περαιτέρω δικαστικών και θεσμικών ενεργειών, για να αντιμετωπιστεί δραστικά και να ανατραπεί η πολλαπλώς παράνομη και αντισυνταγματική αυτή η ρύθμιση.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΠΟΣ/ΔΕΗ
.

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΜΕΛΏΝ

Σε εφαρμογή των οδηγιών και απαγορεύσεων της Υγειονομικής επιτροπής και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους και τους συμπολίτες μας, αναστέλλουμε τη λειτουργία του γραφείου του Συνδέσμου για όσο διάστημα χρειαστεί. 
Όσοι από τους συναδέλφους χρειάζονται ενημέρωση η βοήθεια για οποιαδήποτε θέμα τις απασχολεί, μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, στα τηλέφωνα που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα της ατζέντας του Συνδέσμου.
Η συμβουλή μας:- ΟΧΙ ΠΑΝΙΚΟΣ.
- ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ.
- ΤΉΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ.
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΎΜΕ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΟΥΜΕ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ. 
             και πάνω απ'όλα
ΜΈΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ

Εκ του Δ.Σ.

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ


 Το  Σάββατο 22/2/20  πραγματοποιήθηκε ο αποκριάτικος χορός του  Συνδέσμου μας στο κέντρο  "ΑΣΤΟΡΙΑ". Πολυπληθής  εκδήλωση με πολύ κέφι & χορό που κράτησε μέχρι  τις πρωινές ώρες.
 Συμμετείχε ο χορευτικός Όμιλος Μεγαλόπολης παρουσιάζοντας πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς. Την ευθύνη της  διασκέδασης  ανέλαβε το μουσικό σχήμα "Τα Παιδιά της Μεγαλόπολης"
με τον Θοδωρή Προύτζο  στο λαϊκό  πρόγραμμα, τη  Γιώτα Κόκκορη & το Γιώργο Τσακανίκα στο Δημοτικό με  κλαρίνο το Σωτήρη Καννελάκη. Από τους προσκεκλημένους του Συνδέσμου, παραβρέθηκαν, ο Δήμαρχος κ. Χριστογιαννόπουλος & ο πρόεδρος του Εμποροβιοτεχνικού συλλόγου  Μεγαλόπολης  κ. Νίκος  Αντώνακας.
     Άρτια η οργάνωση με εξαίρεση, λόγω χορού, την 20σάλεπτη  καθυστέρηση  της κλήρωσης των δώρων της λαχειοφόρου, στη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με  απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου, δίνεται η ευκαιρία & η δυνατότητα στους προσκεκλημένους  να απευθύνουν χαιρετισμό (τηρουμένου του πρωτοκόλλου για την προτεραιότητα).
     Οι Συνταξιούχοι  ξέρουν να σέβονται & να τιμούν τους, επίσημους  & τους απλούς, προσκεκλημένους τους, που τους τιμούν & τους σέβονται.
     Το Δ.Σ. του Συνδέσμου  ευχαριστεί θερμά για την παρουσία τους: τους προσκεκλημένους, τους καταστηματάρχες της πόλης για την προσφορά δώρων & υπηρεσιών, τους συνάδελφους συνταξιούχους, τους φίλους του συλλόγου, τους μουσικούς & τραγουδιστές για την όμορφη βραδιά που μας χάρισαν & όλους όσους βοήθησαν στην οργάνωση της εκδήλωσης.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ  ΜΕ  ΥΓΕΙΑ
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΛΗ  ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ