Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ

Δ E H

 

        Ανθρώπινοι Πόροι                      Διεύθυνση Προσλήψεων, 
         & Οργάνωση                           Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης


                                               

Πληροφορίες :                                                                             Προς:Αποδέκτες                   Θεοφανία Κίννα 
Τ 210 7271409 
tkinna@dei.gr

      Αθήνα: 22 Οκτωβρίου 2021                                                     Αρ. ΔΠΑΕ/ΕΚ 161323/11261

 

 

Περίληψη: Βράβευση των παιδιών των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Σχετικό:        α. Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ αριθ. 34/29.3.2016              
                       β. Απόφαση ΔΝΣ αριθ. 46/2016 
                      γ. Απόφαση ΔΝΣ αριθ. 116/2021

 

 

Σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών θα βραβευθούν τα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη ΔΕΗ ΑΕ, που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

 

Οι ηθικοί έπαινοι απονέμονται στα παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων που αποκτούν με  γενικό βαθμό Άριστα έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

        -     Απολυτήριο Γυμνασίου

        -   Απολυτήριο Λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)
-     Πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
-    Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών

 

Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτοί ή συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021, αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από το κατάλληλο αποδεικτικό σπουδών του παιδιού τους που αρίστευσε.

 

Συγκεκριμένα:

. Αντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών για τους αριστούχους της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

. Αντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών με την θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τους αριστούχους της Ιδιωτικής  Εκπαίδευσης.

. Αντίγραφο του πρωτότυπου πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας.

. Σε περίπτωση φοίτησης στο εξωτερικό επίσημή μετάφραση του ανωτέρω τίτλου σπουδών.

 

H αίτηση υποβάλλεται από τους μισθωτούς στα Κλιμάκιο που υπηρετούν και από τους συνταξιούχους είτε απευθείας στη ΔΠΑΕ/Κλάδο Εκπαίδευσης (Αλωπεκής 4 Κολωνάκι, Τ.Κ. 10675) με επίδοση ή συστημένη επιστολή, είτε σε οποιοδήποτε Υπηρεσιακό Κλιμάκιο της ΔΕΗ Α.Ε. Τα Υπηρεσιακά Κλιμάκιο προωθούν τις αιτήσεις στη Διεύθυνση µας το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

 

Σημειώνεται ότι αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται στη ΔΠΑΕ μετά το πέρας της 15ης Δεκεμβρίου 2021 ( β' σχετικό )  θα διεκπεραιώνονται µε τη       διαδικασία του     επόμενου     έτους.

 

Τα Υπηρεσιακά Κλιμάκια θα πρέπει να ενημερώσουν ενυπόγραφα, όλους τους µμισθωτούς ευθύνης τους και οι Σύλλογοι Συνταξιούχων όλα τα μέλη τους, πρώην μισθωτούς που υπηρετούσαν αποκλειστικά σε Υπηρεσιακά κλιμάκια της ΔΕΗ Α.Ε.Αναστασία  Ξυδού

Διευθύντρια Διεύθυνσης Προσλήψεων,

Ανα πτυξης & Εκπαίδευσης

 

 

Συνημμένα: - Υπόδειγμα Αίτησης

 

Αποδέκτες:         Πίνακας Γ/Δ - ΔΕΗ Α.Ε

                       - ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α. 

                             -   Λιγνιτική  Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε 

                          -  Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη ΑΕ.

                             -    e-ΕΦΚΑ/ Γενική Διεύθυνση Παρόχων καιΥγείας Διεύθυνση Β' Παρόχ

                               Πατησίων 54 Τ.Κ. 10682 Αθήν

                      -  e-ΕΦΚΑ |Τοπικό Υποκαταστημα Ασφαλισµένω
                              ΤΑΠ/ΔΕΗ/ΜυλλέρΟυ 13 Τ.Κ. 10436 Αθήν

                     -      e-ΕΦΚΑ /ΚΑΠ/ΔΕΗ/ Ασφάλιση Προσωπικού ΔΕΗ 
                          Μυλλερου 13 Τ.Κ.1Ο43ό Αθηνα

                     - e-ΕΦΚΑ /Γενική Διεύθυνση Επικουρικης Ασφάλισης
                         και                                                                 Εφάπαξ                                                                                                                             παροχών 
                          B’Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
                        Β' Τμήμα Απονομής Εφάπαξ
                        Ακαδημίας              5                     8                                                   Τ                 Κ. 10679 Αθήνα

                       e-ΕΦΚΑ |Γενικη Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης 
                         και Εφάπαξ Παροχών
                              Ε'Διεύθυνση Επικουρικης Ασφάλισης Τμήµα Ασφάλισης
                         Φιλελλήνων 13*15 Τ.Κ. 10557 Αθήνα

                      -  ΥΠΕ

                          Σύλλογοι Συνταξιούχων


 Ανθρώπινοι Πόροι

&  Οργάνωση


Διεύθυνση Προσλήψεων,

Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης


 

 

 

 

 

                                        AITHΣH                                                                        Προς: Διεύθυνση προσλήψεων, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης                                                                                                                                                         Κλάδο Εκπαίδευσης                             

 

ΘΕΜΑ: Βράβευση Αριστείας

 

Παρακαλώ    να    συμπεριλάβετε   στην  προβλεπόμενη

διαδικασία βράβευσης αριστούχων μαθητών - φοιτητών

τον  γιό  / την  κόρη  μου :

 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………

      (Ονοματεπώνυμο του παιδιού με πεζοκεφαλαία  γράμματα)

 

 

του                     ... . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .

(Πατρώνυμο  με  πεζοκεφαλαία  γράμματα)

 

 

 

Που  έλαβε  κατά  το  σχολικό / ακαδημαϊκό   έτος 2020-

2021 με γενικό  βαθμό «Άριστα»:

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Είδος τίτλου σπουδών)

 

 

Ο    πιο   πάνω   τίτλος    σπουδών        επισυνάπτεται        στην

Παρούσα  αίτηση.

 

 

 

 

 

 

O/H αιτών/ούσα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMEPOMHNIA: .................................

 

 

 

ΣTOIXEIA AITOYNTOΣ:

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………

ΕΠΙΘΕΤΟ:.......................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:....................................

AM ΔEH:…………………………………………………………..

 

 

 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ                                        

 

 

Υπηρεσιακό κλιμάκιο στο οποίο υπηρετώ η από

το οποίο συνταξιοδοτήθηκα:

 

………………………………………………………………….

 

 

*ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τηλέφωνα :

(Υπηρεσιακό)  ……………………………………..

 

(Κινητό)  ........................................

Διεύθυνση Κατοικίας:

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Διεύθυνση Εργασίας:

 

……………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

E-mail :  .........................................

*Υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των

    στοιχείων επικοινωνίας