Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΘΙΚΩΝ ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

 ΔΕΔΔΗΕ
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων
Λ. Συγγρού 49,  11743  Αθήνα                                                        Αρ./ΗΜ.: ΔΑΝΠ/15204/9.9.20
                                                                                                         
                                                                                                          Πρός: Αποδέκτες

Πληροφορίες:
Δ. Βουδούρη
Τ 210 9281930
d.voudouri@deddie.gr


Περίληψη      : Απονομή ηθικών επαίνων & δώρων σε παιδιά μισθωτών & συνταξιούχων του ΔΕΔΔΗΕ,  
                        που αρίστευσαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό έτος  2019-2020.

Σχετικά          :  α. Απόφαση  Δ.Σ.  1059/04.11.2016
                           β. Απόφαση  ΔΝΣ  159/2016

1.  Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, ο ΔΕΔΔΗΕ  θα απονείμει  & φέτος ηθικούς επαίνους & δώρα  στα παιδιά των εργαζομένων αλλά & των συνταξιούχων που διακρίθηκαν στις σπουδές τους το σχολικό & ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ηθικοί έπαινοι & δώρα απονέμονται στα παιδιά των μισθωτών  & των συνταξιούχων που αποκτούν με γενικό βαθμό Άριστα  έναν απο τους παρακάτω τίτλους σπουδών:
- Απολυτήριο Γυμνασίου
- Απολυτήριο Λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)
- Πτυχίο Πανεπιστημίου
- Πτυχίο Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
- Μεταπτυχιακό  τίτλο σπουδών

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτοί & συνταξιούχοι, πρέπει να υποβάλουν  έως τις 30.10.2020  αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από το κατάλληλο αποδεικτικό  σπουδών του παιδιού τους που αρίστευσε, που πρέπει να αφορά αποκλειστικά & μόνο  το σχολικό & ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως εξής;
- αντίγραφο του πρωτοτύπου τίτλου σπουδών για τους αριστούχους της Δημόσιας Εκπαίδευσης
- αντίγραφο του πρωτοτύπου με τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους αριστούχους της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
- αντίγραφο του πρωτοτύπου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των Πανεπιστημίων & Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας. 
  Σε περίπτωση φοίτησης στο εξωτερικό επίσημη μετάφραση του ανωτέρω τίτλου σπουδών.

Η αίτηση υποβάλλεται απο τους μισθωτούς στα Υπηρεσιακά Κλιμάκια που υπηρετούν. Από τους συνταξιούχους η αίτηση υποβάλλεται είται στη ΔΑΝΠ αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή 
(Λ. Συγγρού  49,  11743  Αθήνα), είτε σε οποιοδήποτε Υπηρεσιακό Κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ.
3.  Τα κλιμάκια στα οποία θα υποβληθούν ή υποβλήθηκαν αιτήσεις των ενδιαφερομένων, πρέπει να προωθήσουν τις αιτήσεις αυτές στη ΔΑΝΠ, το αργότερο  μέχρι τις  09 Νοεμβρίου 2020.


                                                                                            Αθηνά  Μανουσάκη
                                                                                         Διευθύντρια Διεύθυνσης
                                                                                             Ανθρωπίνων Πόρων


Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣ/ΔΕΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

Αθήνα, 16-09-2020

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ(ΠΟΣ/ΔΕΗ)

 

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα συνταξιούχων  σε περίπτωση που κατασχεθεί (λόγω οφειλών σε Δημόσιο, Δ.Ο.Υ. κλπ) από τον τραπεζικό τους λογαριασμό χρηματικό ποσό από αναδρομικά συντάξεων,  το   οποίο   υπερβαίνει το   όριο   του   ακατάσχετου,  ήτοι  τα1250 ευρώ».

Αξιότιμοι,

Επειδή τον Οκτώβριο 2020 πρόκειται (σύμφωνα με τη σχετική εξαγγελία του Πρωθυπουργού   στη   ΔΕΘ   την   12-9-2020)   να   καταβληθούν   τα   αναδρομικά   των περικοπών των νόμων 4051, 4093/2012 στις συντάξεις, επίκαιρο είναι το ζήτημα πώς μπορούν να αμυνθούν οι συνταξιούχοι έναντι των τραπεζών σε περίπτωση που κατασχεθεί (από  οιαδήποτε  αιτία)  το  ποσό που  υπερβαίνει  τα 1250  ευρώ  (όριο ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού).

Για  το  ζήτημα   αυτό   η   Ολομέλεια   του   ΝΣΚ   με   την  υπ’   αριθμόν   179/2017 γνωμοδότησή της έχει αποφανθεί ότι: 

α) η Τράπεζα (στην οποία ο εκάστοτε δικαιούχος – συνταξιούχος διατηρεί τραπεζικό   λογαριασμό)   υποχρεούται   να   αναγάγει   το   σύνολο   των   κατατεθέντων ποσών,   που   αφορούν   αναδρομικώς   καταβαλλόμενες   συντάξεις,   σε   μηνιαία καταβολή   και   να   εφαρμόσει   την   προστατευτική   ρήτρα   περί   ακατάσχετου της μηνιαίως   καταβαλλόμενης  σύνταξης,   κατά   τα   οριζόμενα  στο   πρώτο  εδάφιο   της παραγράφου   2   του   άρθρου   31   του   ΚΕΔΕ,   όπως   αυτή   προστέθηκε   με   την υποπαράγραφο 4 της παραγράφου Α του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 και το όριο τούτου (ακατάσχετου) ίσχυε, ανερχόμενο τότε στο ύψος των 1.500 ευρώ το μήνα, ενόψει του χρόνου γένεσης των επίμαχων απαιτήσεων, δηλαδή πριν από την αντικατάσταση   του   πρώτου   εδαφίου   αυτής,   με   την   παράγραφο      της υποπαραγράφου Δ1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, υπό τον όρο ότι έχει τηρηθεί από τον δικαιούχο η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης για   την   ύπαρξη   ενός   μοναδικού   και   αποκλειστικού   λογαριασμού   περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, και

β) ότι δεν προκύπτει εκ του νόμου χρονικός περιορισμός εντός του οποίου πρέπει να αναληφθούν από τον καταθέτη και οφειλέτη του Δημοσίου οι ως άνω απαιτήσεις του, οι οποίες καταλαμβάνονται από το ακατάσχετο.  Συνεπώς   σε   περίπτωση   που   π.χ.   σε   έναν   συνταξιούχο   πιστωθούν   τον Οκτώβριο  2020 αναδρομικά περικοπών   της   σύνταξής   του   ύψους  3500,00   ευρώ, τότε εάν το υπερβάλλον των 1250 ευρώ ποσό κατασχεθεί (σε περίπτωση που ο συνταξιούχος οφείλει στο Δημόσιο κλπ),  δικαιούται να ζητήσει από την Τράπεζα (και περαιτέρω την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, των Συνήγορο του Πολίτη, τον Συνήγορο   του  Καταναλωτή   και   τον   Μεσολαβητή   Τραπεζικών  και   Επενδυτικών Υπηρεσιών)   να   αρθεί   η   παρανόμως   επιβληθείσα   κατάσχεση,   σύμφωνα   με   τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 179/2017.

Βασίλειος Δ. Νικολετάκης

Δικηγόρος Αθηνών