Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                   Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022


Εναρμονίζεται το καθεστώς συνταξιοδότησης μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων που εργάζονται

Ο ΕΦΚΑ εναρμονίζει, όπως έχει υποχρέωση από την νομοθεσία, το καθεστώς συνταξιοδότησης μεταξύ των παλαιών συνταξιούχων (δηλαδή εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016) και των νέων συνταξιούχων (που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016) που παράλληλα εργάζονται.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον νόμο 4670/2020, για τους νέους συνταξιούχους προβλέπεται η καταβολή του 70% της σύνταξης για όσο διάστημα παράλληλα εργάζονται, από 40% που προβλεπόταν με βάση τον νόμο 4387/2016. Στον ίδιο νόμο υπήρχε η πρόβλεψη για αναπροσαρμογή της σύνταξης και καταβολή του 70% και στους παλαιούς συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται. Μάλιστα δόθηκε μια μεταβατική περίοδος η οποία εξέπνευσε στο τέλος Φεβρουαρίου 2022 (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Άρθρου 78 Ν. 4690/2020). Από 1η Μαρτίου 2022 επομένως ισχύει το ίδιο καθεστώς για όλους τους συνταξιούχους με παράλληλη εργασία, ασχέτως αν συνταξιοδοτήθηκαν πριν ή μετά τον Μάιο του 2016.

Τονίζεται πως από την εφαρμογή των παραπάνω προβλέψεων εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους ανεξαρτήτως απασχόλησης:

α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

β. Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/ 2017 (Α` 176). [ψυχικά ασθενείς που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης]

γ. Συνταξιούχοι με βάση τον ν. 612/1977 (Α` 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν. [γήρατος λόγω αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία, τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης]

δ. Συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περ. α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α` 210). [γήρατος λόγω αναπηρίας του δημοσίου τομέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι) – βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης]

ε. Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α` 210). [όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του δημοσίου]

στ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ζ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α` 85). [όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το ΥΠΟΙΚ πολεμικές, τιμητικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της υπηρεσίας κλπ]

 η. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι που παράλληλα εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ, καλούνται να το πράξουν προσερχόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και για διευκόλυνση τους δίνεται η δυνατότητα αυτή μέχρι τις 31 Μαΐου. Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555. Σημειώνεται ότι, συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν ήδη δηλώσει την απασχόλησή τους δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν.    

Όσοι δεν προσέλθουν μέχρι τις 31 Μαΐου για να δηλώσουν την παράλληλη εργασία τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προστίμου ίσο με 12 συντάξεις. Τέλος, για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη δηλώσει την παράλληλη εργασία τους, η αναπροσαρμογή της σύνταξης τους θα φανεί για πρώτη φορά στις καταβολές των συντάξεων Απριλίου (τέλος Μαρτίου).  


                                                                               Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός ΑΕΠ 2021 και 2022.» 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σχετικό έγγραφο, μας ενημέρωσε ότι για τα έτη 2021 και 2022 η τιμή που θα λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογιστεί η προσαύξηση της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθ. 30 του ν. 2084/1992 όπως ισχύει, είναι 693,35 €, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από 1/10/2008 και ισχύει αμετάβλητη μέχρι σήμερα. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
 ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 


Αθήνα, 17/3/2022

 

 

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Απριλίου 2022

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2022 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων:

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  • Στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ
  • Στις 29 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.
  • Στις 30 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

 

 

                                                            Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑΤρίτη 15 Μαρτίου 2022

ΑΠΟΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΟΣ/ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

 

                    

ΣτΕ Ολ 545-6/2022: Η θέσπιση συστήματος υπολογισμού επικουρικών συντάξεων για αποχωρούντες μετά την 1.1.2015 (ν. 4670/2020) και η μη επέκτασή του σε "παλαιούς συνταξιούχους" της ΔΕΗ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα

11/03/2022


ΣτΕ Ολ 545/2022 και 546/2022

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ

Εισηγητής: Α. Καλογεροπούλου, Σύμβουλος

 

Η θέσπιση συστήματος υπολογισμού επικουρικών συντάξεων για αποχωρούντες μετά την 1.1.2015 (ν. 4670/2020) και η μη επέκτασή του σε "παλαιούς συνταξιούχους" της ΔΕΗ (αποχωρήσαντες πριν την 1.1.2015) δεν αντίκειται στο Σύνταγμα

 

Με τις αποφάσεις 545, 546/2022 απορρίφθηκαν αιτήσεις συνταξιούχων της Δ.Ε.Η. και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δ.Ε.Η., με τις οποίες ζητήθηκε η ακύρωση υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4670/2020 σχετικά με τις παροχές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Με τις αιτήσεις ακυρώσεως οι ως άνω συνταξιούχοι, πρώην ασφαλισμένοι της Δ.Ε.Η., που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την 1.1.2015 και λαμβάνουν επικουρική σύνταξη από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ενταχθέν ήδη στον e-Ε.Φ.Κ.Α.), προέβαλαν ότι θίγονται από την ανωτέρω αντισυνταγματική, κατ’ αυτούς, διάταξη, διότι λαμβάνουν μικρότερο ποσό επικουρικής συντάξεως σε σχέση με τους συναδέλφους τους που εξήλθαν απ’ την ενεργό υπηρεσία μετά την 1.1.2015, ζήτησαν δε να εφαρμοστεί και σε αυτούς, κατ’ επίκληση της αρχής της ισότητας, ο ίδιος τρόπος υπολογισμού της επικουρικής τους συντάξεως ο οποίος εφαρμόζεται στους συναδέλφους τους που εξήλθαν από την ενεργό υπηρεσία μετά την 1.1.2015. 

Με τις ανωτέρω αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου κρίθηκαν, ειδικότερα, τα εξής:

1. Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος ο κοινός νομοθέτης δεν κωλυόταν, θεσπίζοντας τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4687/2016 και εν συνεχεία του άρθρου 44 του ν. 4670/2020, να εισαγάγει νέο σύστημα υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, διακρίνοντας τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων (όσων είχαν ασφαλιστεί μέχρι 31.12.2013 και υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδοτήσεως πριν την 1.1.2015, όσων είχαν ασφαλιστεί μέχρι 31.12.2013 και υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδοτήσεως μετά την 1.1.2015 και όσων ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 1.1.2014), ούτε επιβαλλόταν από τις ίδιες συνταγματικές διατάξεις να προβλεφθεί νομοθετικώς η επέκταση της εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη δεύτερη ("μεταβατική") κατηγορία ασφαλισμένων και στους αιτούντες, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.2013 και είχαν συνταξιοδοτηθεί με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς, δεδομένου ότι ο νομοθέτης θέλησε, κατ΄ ενάσκηση σχετικής ευχέρειας, συνταγματικώς θεμιτής, με τη θέσπιση της "μεταβατικής" κατηγορίας των ασφαλισμένων, να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στο νέο ασφαλιστικό σύστημα για την επικουρική ασφάλιση, στο σύστημα δηλαδή της νοητής κεφαλαιοποιήσεως προκαθορισμένων εισφορών που καταλαμβάνει όσους άρχισαν να εργάζονται και ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.2014 αλλά και όσους εργάσθηκαν και ασφαλίστηκαν έως την 31.12.2013, υποβάλλουν δε αίτηση συνταξιοδοτήσεως μετά την 1.1.2015, για τον χρόνο ασφαλίσεως από 1.1.2015 και εφεξής. Εξάλλου, το γεγονός ότι οι επίμαχες διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4670/2020 δεν καταλαμβάνουν την κατηγορία ασφαλισμένων του Ταμείου που είχαν ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από την 1.1.2015, δεν συνιστά άνιση μεταχείριση αυτών αντικείμενη στο Σύνταγμα. Υπό τα δεδομένα αυτά, δεν στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, η διαφορετική δε μεταχείριση των αιτούντων “ως παλαιών συνταξιούχων” έναντι όσων υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδοτήσεως από την 1.1.2015 και εφεξής, στηριζόμενη στον αρκούντως αντικειμενικό παράγοντα του διαφορετικού χρόνου αποχωρήσεως από την υπηρεσία και της  υποβολής της αιτήσεως για συνταξιοδότηση, παρίσταται δικαιολογημένη και άρα σύμφωνη με τη συνταγματική αρχή της ισότητας. Εξάλλου, η διαφορετική αυτή μεταχείριση των δύο αυτών κατηγοριών συνταξιούχων δεν αντίκειται ούτε στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ούτε σε άλλη υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη ή αρχή. Επ' αυτού δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι για όσους είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31.12.2013 αποχωρούν όμως από την υπηρεσία και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδοτήσεως μετά την 1.1.2015 λαμβάνεται υπόψη το αυξημένο ποσοστό εισφορών που κατέβαλλαν αυτοί βάσει του άρθρου 46 παρ. 2 του ν. 2084/1992, με αποτέλεσμα την προσαύξηση της συντάξεώς τους. 

2. Όπως έχει ήδη κριθεί με την ΣτΕ Ολ 1890/2019, η διατήρηση των περικοπών των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για τους ήδη συνταξιούχους κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, όπως είναι οι αιτούντες, στο πλαίσιο του επανυπολογισμού των επικουρικών τους συντάξεων, ως ρύθμιση εντασσόμενη σε ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα και ως τμήμα της εισαχθείσας με το ν. 4387/2016 ασφαλιστικής μεταρρυθμίσεως, είναι, καταρχήν, συνταγματικώς θεμιτή. Τούτο δε ισχύει και για τους συνταξιούχους της Δ.Ε.Η.. Περαιτέρω, με το σύστημα ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 επιχειρήθηκε μείζων μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως. Στο ανωτέρω σύστημα του Ε.Φ.Κ.Α., και ήδη e-Ε.Φ.Κ.Α. μετά τον ν. 4670/2020, εντάσσονται όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως, οι ειδικότερες δε ρυθμίσεις των ανωτέρω νόμων, λόγω του γενικού τους χαρακτήρα, εφαρμόζονται επί όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως και όλων των κατηγοριών συνταξιούχων, μη εξαιρουμένων των συνταξιούχων της Δ.Ε.Η., η απαλλαγή των οποίων από τις επίμαχες περικοπές θα ερχόταν σε αντίθεση και με το σκοπό των διατάξεων των νόμων 4387/2016 και  4670/2020, με τις οποίες, πάντως, δεν εθίγη η κατ’ άρθρο 34 του ν. 2773/1999 εγγυητική λειτουργία του κράτους ως χρηματοδότη του συστήματος ασφαλίσεως των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Δ.Ε.Η.. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 δεν απαλλάσσουν, διότι άλλως θα παραβιαζόταν η αρχή της ισότητας, τους συνταξιούχους της Δ.Ε.Η., από την υποχρέωση συμμετοχής στα δημόσια βάρη και της ισότιμης, εκ μέρους όλων των πολιτών, εκπληρώσεως των υποχρεώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης κατά την αντιμετώπιση της καταστάσεως, η οποία υπαγόρευσε την ένταξή τους στο νέο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως. Περαιτέρω, και η ένταξη του επικουρικού ασφαλιστικού φορέα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της Δ.Ε.Η. στο Ε.Τ.Ε.Α., που μετονομάσθηκε σε Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και τελικώς στον e-Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεως του ασφαλιστικού συστήματος, είναι συνταγματικώς θεμιτή.

3. Ο κανόνας ότι η επικουρική σύνταξη ανέρχεται στο 25% της κύριας συντάξεως που προβλεπόταν στο άρθρο 4 του π.δ. 245/1975 (σχετικά με την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού της Δ.Ε.Η.) καταργείται για όλους τους συνταξιούχους της Δ.Ε.Η. μετά τη θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4670/2020 και του άρθρου 6 της προσβαλλόμενης 17537/989/6.5.2020 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1887/18.5.2020). Εν πάση περιπτώσει δε η διάταξη του άρθρου 44  του ν. 4670/2020, με την οποία ορίζεται ότι οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30.9.2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31.12.2014, συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1.10.2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31.12.2014, δεν έχει την έννοια ότι οι συντάξεις αυτές δεν μπορούν να αναπροσαρμοσθούν στο μέλλον, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει εκάστοτε ο νομοθέτης.
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ''ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣ''

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022

Σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Μάθε πού ανήκεις»
Ηλεκτρονικά ο εντοπισμός της Τοπικής Διεύθυνσης που υπάγεται ο κάθε ασφαλισμένος

Τέλος σε μια μακροχρόνια ταλαιπωρία για εκατομμύρια ασφαλισμένους θέτει η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Μάθε πού ανήκεις». Με τη νέα εφαρμογή ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να εντοπίσει ηλεκτρονικά, έγκυρα και εύκολα την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκει και στην οποία πρέπει να απευθυνθεί βάσει Ταχυδρομικού Κώδικα ή Διεύθυνσης. Με αυτό τον τρόπο καταργούνται χιλιάδες επισκέψεις σε λάθος υπηρεσίες  λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των πολιτών αλλά και των ίδιων των υπαλλήλων που παρέπεμπαν τους πολίτες σε λάθος σημεία εξυπηρέτησης. 

Η εφαρμογή χωρικών αρμοδιοτήτων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr) στη θέση (https://www.efka.gov.gr/mathepouanikeis.php).   

Σημειώνεται πως η νέα αυτή ηλεκτρονική υπηρεσία έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της σύστασης των 117 νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ που λειτουργούν ως ενιαία σημεία εξυπηρέτησης για όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Φορέα.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΔΗΜΙΟΥΡΗΘΗΚΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 1555 ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

 

24 Φεβρουαρίου 2022 


Το 1555 αποκτά ιστοσελίδα και εξυπηρετεί πλέον και διαδικτυακά 

Δυνατότητα ψηφιακής υποβολής αιτημάτων (ticketing), χωρίς να απαιτείται κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Σε λειτουργία τέθηκε η ιστοσελίδα του 1555 - 1555.gov.gr, του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης Πολιτών για εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων φορέων ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ. 

Μέσα από την ιστοσελίδα 1555.gov.gr ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετείται άμεσα, εύκολα και έγκυρα για τα ζητήματα που τον απασχολούν, χωρίς να απαιτείται η κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο του 1555. Με απλά λόγια, μπορεί πλέον να βρίσκει άκρη και διαδικτυακά. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της ιστοσελίδας είναι ο ηλεκτρονικός Οδηγός του Πολίτη μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν:

• Να συνδέονται και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των φορέων που εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 • Να υποβάλουν προσωποποιημένα αιτήματα ή ερωτήματα (tickets) και να παρακολουθούν την πορεία τους, μέσω προσωπικής θυρίδας/αποθετηρίου απαντήσεων. 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Από την αρχή της λειτουργίας του, είχαμε τονίσει πως το 1555 δεν είναι απλά ένα τηλεφωνικό κέντρο, αλλά ένα ολοκληρωμένο ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης των πολιτών που περιλαμβάνει πολλαπλά κανάλια υποδοχής, διαχείρισης και παρακολούθησης των αιτημάτων τους. Η λειτουργία της ιστοσελίδας 1555.gov.gr και η δυνατότητα που παρέχει για υποβολή προσωποποιημένων αιτημάτων ή ερωτημάτων και παρακολούθησης της πορείας τους, εξυπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική. Ο πολίτης, χωρίς να καλεί στο 1555, μπορεί μέσα από την ιστοσελίδα του να βρίσκει άκρη στο εργασιακό, ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό ζήτημα που τον απασχολεί. Οφείλω να υπενθυμίσω πού βρισκόμασταν λίγους μήνες πριν. Από το χάος των κατεβασμένων τηλεφώνων μεταφερθήκαμε σε ένα περιβάλλον άμεσης εξυπηρέτησης, χωρίς ταλαιπωρία και πολύωρες αναμονές. 8 στους 10 πολίτες που χρησιμοποίησαν το 1555 δηλώνουν ότι βρήκαν λύση στο πρόβλημα τους, ενώ οι συνολικές κλήσεις που διεκπεραιώθηκαν ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύριο». 

Πώς λειτουργεί η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων/ερωτημάτων μέσα από το 1555.gov.gr 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εξυπηρέτησης μέσω του Οδηγού του Πολίτη, είναι ιδιαίτερα απλή, ασφαλής και γρήγορη. Ο πολίτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα 1555.gov.gr, επιλέγει την υπηρεσία για την οποία θέλει να υποβάλει ερώτημα και στη συνέχεια την ενότητα «Ηλεκτρονικό Ερώτημα». Αφού ταυτοποιηθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, καλείται να δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να πληκτρολογήσει το ερώτημα ή αίτημά του στο σχετικό πεδίο. 
Ανάλογα με το θέμα που τον απασχολεί, ο πολίτης μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα ή να ζητήσει διευκρινίσεις και ενημέρωση για την πορεία αιτήματος που έχει ήδη καταθέσει. Μπορεί, επίσης, να επισυνάψει οποιοδήποτε αρχείο κρίνει ότι θα βοηθήσει στη διαχείριση του αιτήματός του. 

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται με αυτή τη διαδικασία, δρομολογείται αυτόματα στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Φορέα (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ και λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου), για να το επεξεργαστεί και να το επιλύσει. Ο πολίτης λαμβάνει στο e-mail που έχει δηλώσει το μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης για το ερώτημά του, καθώς και σύνδεσμο που οδηγεί στο προσωπικό του αποθετήριο απαντήσεων. Όταν η επεξεργασία του αιτήματος ολοκληρωθεί, ειδοποιείται μέσω e-mail και λαμβάνει σύνδεσμο μετάβασης στο αποθετήριο, ώστε να ενημερωθεί για την απάντηση του φορέα. 

Ο Οδηγός του Πολίτη εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες κατηγορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με σκοπό να καλύψει το σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

 

16 Φεβρουαρίου 2022 

Οι κυριότερες ρυθμίσεις των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Η ρύθμιση για την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο χωρίς προϋποθέσεις σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- στις τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Ταυτόχρονα, διευκολύνεται η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε εποχιακές επιχειρήσεις και επιλύονται οργανωτικά ζητήματα του ΝΑΤ, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο χωρίς προϋποθέσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

Την 1η Μαρτίου ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όσων κατά το προηγούμενο έτος είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες (ή δύο μήνες) ασφάλισης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση όμως παρατείνεται χωρίς προϋποθέσεις για ένα χρόνο η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων (και των μελών των οικογενειών τους), για τους οποίους η ασφαλιστική ικανότητα ανανεωνόταν με ειδικές διατάξεις μέχρι και το 2020. Σε αυτούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Επιπροσθέτως, με την ίδια διάταξη παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος συνέχισαν να υφίστανται τις επιπτώσεις της πανδημίας και έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών (όπως επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, εποχικά εργαζόμενοι κλπ). 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού σε προνοιακές δομές για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

Παρατείνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 οι συμβάσεις επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού που συνήφθησαν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Παρά τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού των φιλοξενουμένων στις εν λόγω προνοιακές δομές καθώς και των εργαζομένων σε αυτές, οι κίνδυνοι από την πανδημία δεν έχουν εξαλειφθεί και με δεδομένο ότι οι φιλοξενούμενοι στις προνοιακές δομές συμπεριλαμβάνονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες, επιβάλλεται η μέγιστη δυνατή προστασία τους, την οποία εγγυάται -μεταξύ άλλων- και το προσωπικό που έχει προσληφθεί για τον σκοπό αυτό. 

Διεύρυνση της έννοιας της εποχικότητας των επιχειρήσεων για την επιδότηση ανεργίας ειδικά για το 2021 

Ειδικά για το έτος 2021, για τον προσδιορισμό μιας εργασίας ως εποχιακής, τίθεται ως προϋπόθεση ότι για το χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο δε λειτουργεί, δεν απασχολεί προσωπικό που υπερβαίνει το 27% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολεί κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας της (αντί για 25% που είναι η γενική διάταξη). Η τροποποίηση αυτή θεσπίζεται κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες και ιδίως ο παγετός που έλαβε χώρα πέρυσι την άνοιξη επέφερε την έλλειψη πρώτων υλών σε εποχικές επιχειρήσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με την κονσερβοποίηση, μεταποίηση, συσκευασία και διαλογή αγροτικών προϊόντων κλπ, με αποτέλεσμα να απασχολήσουν λιγότερο εποχικό προσωπικό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και να κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι να μην καταστούν δικαιούχοι επιδότησης ανεργίας, καθώς δεν υπερβαίνουν τόσο το μόνιμο προσωπικό που απασχολείται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. 

Ρυθμίσεις για το ΝΑΤ 

Με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) εντάσσεται σε αυτό ο Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), που έχει ως αντικείμενο τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες ναυτικούς, που είναι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ. Καθώς τα ποσά που αφορούν στα οικογενειακά επιδόματα συνεισπράττονται μέσω των ναυτολογίων από το ΝΑΤ και αποδίδονται στη συνέχεια στον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., κρίθηκε σκόπιμη και λειτουργικά επιβεβλημένη η ένταξη του ΕΛΟΕΝ στο ΝΑΤ και η συνέχιση της λειτουργίας του μέσα σε αυτό με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές παράμετροι της ένταξης, με τρόπο που θα διασφαλίσει την λειτουργική συνέχεια και την κανονική καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων στους δικαιούχους. Ρητά δε ξεκαθαρίζεται ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψης του οικογενειακού επιδόματος και τους δικαιούχους αυτού, που παραμένουν αμετάβλητοι. 
Τέλος, επικαιροποιείται το πλαίσιο των οργάνων διοίκησης του ΝΑΤ και καθίσταται πιο ευέλικτο, προσπάθεια που θα συνεχιστεί με την κωδικοποίηση της πολυδιασπασμένης νομοθεσίας του Ταμείου. 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ