Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

ΤΟ ΣτΕ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

 


Συνημμένα θα βρείτε την πράξη 6/2021 της Επιτροπής του ΣτΕ με βάση την οποία ορίζει πιλοτική δίκη για το θέμα του επαναϋπολογισμού των συντάξεων.

 

Το σκεπτικό είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που τόσο καιρό σας έχω αναφέρει (σχετικά με το ζήτημα της αίτησης ακύρωσης κατά της ΥΑ και της εγκυκλίου Βρούτση: ότι δηλαδή η βάση υπολογισμού νέων συνταξιούχων (μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016) είναι διαφορετική και σίγουρα πιο ευνοϊκή σε σχέση με τους παλαιούς.

Γι’ αυτό σας έλεγα (πορς την ΑΓΣΣΕ απευθύνομαι κυρίως) ήδη από τον Ιανουάριο να σπεύσουμε να κάνουμε την αίτηση ακύρωσης…

Πρότυπη δίκη για τον επανυπολογισμό των συντάξεων!

ΠΡΑΞΗ  6/2021

της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010

 

Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από την Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και την Αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Πρόεδρο του αρμοδίου καθ’ ύλην Α΄ Τμήματος, αφού έλαβε υπ’ όψιν:

 

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010

β) την από 04.03.2021 αίτηση συνταξιούχων (ΠΑ 5/05.03.2021), με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αριθμ. καταθέσεως ΑΓΠΡ146/12.01.2021 προσφυγή - αγωγή τους κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) και του Ελληνικού Δημοσίου. Με την εν λόγω προσφυγή -  αγωγή τους ζητούν: α) να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη από τον e- Ε.Φ.Κ.Α της αιτήσεως θεραπείας που υπέβαλαν κατά των τελευταίων εκδοθέντων ενημερωτικών σημειωμάτων πληρωμής σύνταξης, β) να αναπροσαρμοσθούν οι κύριες συντάξεις τους με βάση το νέο καθεστώς υπολογισμού που εισήχθη με το άρθρο 28 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 έως 20 του αυτού νόμου (όπως τα άρθρα 4-20 και 28 τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά τον ν. 4670/2020, Α΄ 43) από τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4387/2016, άλλως από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως θεραπείας, γ) να τροποποιηθούν τα τελευταία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης βάσει του ανωτέρω επανυπολογισμού από τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως θεραπείας, δ) να αναγνωρισθεί η εις ολόκληρον υποχρέωση των εναγομένων να τους καταβάλουν σύμφωνα με τον νόμο, άλλως ως αποζημίωση κατά τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.), τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην αγωγή ποσά, νομιμοτόκως, από την ημερομηνία που κάθε μηνιαία σύνταξη ήταν καταβλητέα, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, άλλως από την επίδοση της προσφυγής - αγωγής και έως την εξόφληση, τα οποία (ποσά) αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης σε αυτούς ανταποδοτικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης που θα προκύψει ύστερα από τον ως άνω επανυπολογισμό και ε) να υποχρεωθούν τα εναγόμενα να τους καταβάλουν, εις ολόκληρον, το ποσό των 1.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση κατά το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τις φερόμενες ως παράνομες πράξεις και παραλείψεις τους. Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την προσφυγή – αγωγή τίθεται το νομικό ζήτημα της συμφωνίας με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) της ρύθμισης του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 και ειδικότερα ότι, στο πλαίσιο εκδίκασης της προσφυγής - αγωγής των αιτούντων, ανακύπτουν τα εξής γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα: εάν η διαφορετική βάση υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης κύριας ασφάλισης που εισάγει το εν λόγω άρθρο για τους ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 συνταξιούχους σε σχέση με τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται μετά τη δημοσίευσή του α. είναι σύμφωνη με την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. και άρθρο 1 του 12ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.) και β. συνιστά επιτρεπτή επέμβαση στο δικαίωμα επί της περιουσίας (άρθρο 17 και 25 παρ. 1 Συντ. και άρθρο 1 του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.), δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή στηρίζεται στο τυχαίο και συμπτωματικό κριτήριο του χρόνου δημοσίευσης του ν. 4387/2016 και δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 369037750951  0504 0043 και 369108438951 0504 0086 κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου).

αποφασίζει

 

Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010.

 δ ι α τ ά σ σ ε ι

 

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προσφυγή - αγωγή των αιτούντων (αριθμ. καταθέσεως: ΑΓΠΡ146/12.01.2021), 

2. Να αποδοθεί στους αιτούντες το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αιτήσεως παράβολο, και 

3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.

                                                      Αθήνα, 13 Απριλίου 2021

 

 

        Ειρήνη Σαρπ                         Μαρία Καραμανώφ                     Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 15/4/2021

 

Αίτηση αποζημίωσης των εξόδων κηδείας του e-ΕΦΚΑ και μέσω των ΚΕΠ

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των σημείων εξυπηρέτησης των  πολιτών για υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ παρέχεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) η δυνατότητα  της υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Η υπηρεσία ξεκινά πιλοτικά για τους ασφαλισμένους του τ.ΙΚΑ και για όλους τους συνταξιούχους και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επεκταθεί σε όλους τους ασφαλισμένους του Φορέα. 

Έτσι οι πολίτες που κατοικούν σε περιοχές μακριά από τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ ή δεν έχουν εξοικειωθεί με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα, μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω των ΚΕΠ. Υπενθυμίζεται πως εδώ και λίγες λίγες ημέρες παρέχονται επιπλέον 13 ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ μέσω των ΚΕΠ, μεταξύ αυτών η βεβαίωση απογραφής, η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους, η βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση, η ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας κα.

Αναλυτικά, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά, οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στα ΚΕΠ και να υποβάλλουν την αίτηση τους για τα έξοδα κηδείας-ταφής και αποτέφρωσης. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος των ΚΕΠ θα διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά το αίτημα αποζημίωσης. 

Η παραπάνω δυνατότητα δίνεται και μέσω της υπηρεσίας myKEPLive, της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους των ΚΕΠ μέσω βιντεοκλήσης. 

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διενεργείται μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του ΚΕΠ  o οποίος  εισέρχεται στην «Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας» του e-EΦΚΑ και στη συνέχεια καταχωρεί τα στοιχεία του αιτούντος (Επώνυμο, Όνομα, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) και στη συνέχεια προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων που διενεργούνται ηλεκτρονικά, υπολογίζεται το ποσό των εξόδων κηδείας που δικαιούται ο αιτών και τέλος εκδίδεται ηλεκτρονικά η απόφαση πληρωμής.

Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή να έχει εκδώσει το αντίστοιχο παραστατικό δαπανών με τα στοιχεία του αιτούντος και να το έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. 

Επισημαίνεται ότι κατά τις περιπτώσεις που λόγω ειδικών περιστάσεων ή λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, η αίτηση δεν θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο του ΚΕΠ αλλά μπορεί να παραλαμβάνεται χειρόγραφη αίτηση μέσω των ΚΕΠ που στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις χειρόγραφης υποβολής αίτησης επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία (πρωτότυπο τιμολόγιο, αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, φωτοτυπία ταυτότητας κ.ά).  

Υπενθυμίζεται πως η ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας για τους συνταξιούχους είναι διαθέσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr και μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και σύντομα πρόκειται να επεκταθεί σε όλους τους ασφαλισμένους.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ για την δραστική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από την διεύρυνση των σημείων εξυπηρέτησης τους και την ψηφιοποίηση δομών και υπηρεσιών.

 

                                                                        Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

 

                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
                                      e-ΕΦΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα,15/04/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έναρξη λειτουργίας νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην Καλαμάτα, στην Κυπαρισσία, στην Ξάνθη, στη Φλώρινα, στα Τρίκαλα και στο Αργοστόλι 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα την βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, προχωρεί στη σύσταση νέων Τοπικών Διευθύνσεων με την κατάργηση των παλαιών δομών και ενσωμάτωσή τους στις νέες τοπικές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων. 

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας, από την Πέμπτη 15η Απριλίου 2021, των νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ ως ακολούθως: 

1) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α' Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα (οδός Φιλελλήνων 38, ΤΚ 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ). Από την εν λόγω οργανική μονάδα του Φορέα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (td.ames@efka.gov.gr;) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: (27210- 63310, 27210-63312 και 27210-63362). 

2) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄ Μεσσηνίας με έδρα την Κυπαρισσία (οδός Πονηροπούλου 1, / Τ.Κ. 24500, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ). Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των Δήμων Τριφυλίας και Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού 2 ταχυδρομείου (td.bmes@efka.gov.gr;) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: (27610 22241, 27610 24566).
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 


Στην  ιστοσελίδα  του e-ΕΦΚΑ  αναρτήθηκε  Δελτίο Τύπου  σχετικά  με την πληρωμή αναδρομικών στους  κληρονόμους  θανόντων  συνταξιούχων η  οποία  έχει  ως  εξής:


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12/4/2021

Καταβολή 20,4 εκ σε 31.461 κληρονόμους συνταξιούχων

Επιστρέφονται 20.403.789,13€ από μειώσεις συντάξεων της περιόδου Ιούνιου 2015–Μαΐου 2016 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Η καταβολή των ποσών θα ολοκληρωθεί μέχρι το απόγευμα σήμερα 12 Απριλίου 2021 στους λογαριασμούς που έχουν υποδείξει 5.467 κληρονόμοι χωρίς διαθήκη που ελέγχθηκαν από την προηγούμενη πληρωμή και 24.084 κληρονόμοι με διαθήκη. Επιπλέον καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα ποσά σε 1.910 κληρονόμους που διόρθωσαν τον ΙΒΑΝ.

Συνολικά μαζί και με τη σημερινή πληρωμή σήμερα, έχουν πιστωθεί 75,5 εκ. σε 112.316 δικαιούχους κληρονόμους συνταξιούχων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ελέγχου αποστέλλονται στις τοπικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ 7.000 περιπτώσεις θανόντων που εμφανίζουν πολυπλοκότητα αναφορικά με τον βαθμό συγγένειας ενός τουλάχιστον δικαιούχου και άλλες 6.384 περιπτώσεις θανόντων όπου οι κληρονόμοι έχουν δηλώσει αντικρουόμενα μεταξύ τους δικαιώματα.

Για τις παραπάνω σύνθετες περιπτώσεις προγραμματίζονται δύο νέες έκτακτες πληρωμές, την M. Δευτέρα 26 Απρίλιου 2021 και τη Δευτέρα 17 Μάιου 2021, ώστε να ενταχθούν οι δικαιούχοι κατόπιν της αναγκαίας επεξεργασίας.

 

                                                                              Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ e-EΦΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την απογραφή στον e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακές πλέον όλες οι διαδικασίες Απογραφής, Μεταβολής και Λήξης Ασφάλισης

 

Πλήρως ηλεκτρονικά πραγματοποιείται πλέον η Απογραφή, Μεταβολή και Λήξη της Ασφάλισης των Φυσικών Προσώπων (ελεύθερων επαγγελματιών και Εργοδοτών -Φυσικών Προσώπων) στον e-ΕΦΚΑ με την λειτουργία δυο νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στη ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr και στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) και κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, ο πολίτης μπορεί να προχωρήσει σε:

αΒεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης και Βεβαίωση Επανεγγραφής,

β.  Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Η πρώτη ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που επιθυμούν να εγγραφούν, επανεγγραφούν ή διαγραφούν από τον e-ΕΦΚΑ.  Mε την πρόσφατη επέκταση της υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ηλεκτρονικά και τα μέλη ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που πρέπει λόγω της ιδιότητάς τους και υπό προϋποθέσεις να ασφαλιστούν (μέλη ΟΕ/ΕΕ, διαχειριστές ΙΚΕ, μέτοχοι ΑΕ, κλπ).

Η δεύτερη ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών που επιθυμούν να απασχολήσουν προσωπικό ως εργοδότες.    

Mε τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση της διαδικασίας απογραφής, μεταβολής, λήξη ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των φυσικών προσώπων και καταργούνται πάνω από 30.000 μηνιαίες επισκέψεις και αυτοπρόσωπες συναλλαγές στα υποκαταστήματα του e-EΦΚΑ.

Εντάσσονται δε στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στον οργανισμό τους τελευταίους 12 μήνες, χάρη στις οποίες μόνο το μήνα Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 624.227 ηλεκτρονικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στην πράξη, τη δραστική μείωση της επισκεψιμότητας των πολιτών στις κατά τόπους οργανικές μονάδες και την βέλτιστη αξιοποίησή των εργαζομένων του Φορέα.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το πλήθος των ηλεκτρονικών συναλλαγών στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τον μήνα Μάρτιο του 2021.

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία

Έναρξη Λειτουργίας Υπηρεσίας

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Μαρ-21

1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

16/3/2020

17.911

2. Ασφαλιστική  Ενημερότητα Φυσικών Προσώπων

15/5/2020

272.779

3. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

26/6/2020

168.301

4. Έξοδα κηδείας Συνταξιούχου

17/7/2020

11.972

5. Βεβαίωση Απογραφής

14/9/2020

36.059

6. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών

19/10/2020

11.186

7. Επιστροφή Μειώσεων σε Κληρονόμους

19/11/2020

1.156

8.Μηνιαία Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας

1/11/2020

92.220

9.Ασφαλιστική Ικανότητα Έμμεσων Μελών

1/2/2021

8.910

10. Επίδομα Ασθενείας

1/2/2021

3.733

ΣΥΝΟΛΟ

624.227

 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Οδηγίες για την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες

                                                    

Α) Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία «Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών» o χρήστης εισέρχεται  είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> Επιχειρηματική Δραστηριότητα-> Μεταβολές, είτε μέσω του  διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί την διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες-> Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών.

Β) Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής» και για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεωτική ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ λόγω συμμετοχής τους σε Νομικά Πρόσωπα, o χρήστης εισέρχεται  είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> Εργασία και ασφάλιση->Ασφάλιση, είτε μέσω του  διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ  (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενους-> «Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης» -> «Έναρξη Ασφάλισης (χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης για ΔΟΥ) ή «Βεβαίωση Επανεγγραφής Mη Μισθωτών.
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

16 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Από ανάρτηση του ραδιοσταθμού MEGALOPOLI  FM πληροφορούμαστε  ότι  η Δεη  προχωρά  σε 75 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων εκ των οποίων οι 16 στις εγκαταστάσεις της Μεγαλόπολης.  

 MEGALOPOLI   FM

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021

ΔΕΗ: προχωρά σε πρόσληψη συνολικά  75 ατόμων εκ των οποίων  τα  16  στην Μεγαλόπολη


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη ΔΕΗ.
Συνολικά θα προσληφθούν 75 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και όλων τον βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ)


Οι νέες προσλήψεις αφορούν πέντε περιοχές της χώρας.
Αρκαδία -Αλιάκμονα - Αγρίνιο - Λασίθι - Ροδόπη

Οι ειδικότητες που ζητούνται
Πολιτικών Μηχανικών
Υπάλληλοι Γραφείου
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Διοικητικού-Οικονομικού
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών (Τ4/Β)
Χειριστών μηχανημάτων έργου
Μηχανοτεχνικοί Εγκατάστασεων και Εξοπλισμού – Τορναδόροι
Φυλάκων
Τραπεζοκόμων
Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
Εργάτες
---------------------------------------------------------------------------
Μεγαλόπολη
Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί η ΔΕΗ του Νομού Αρκαδίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 12 Απριλίου.
Προκήρυξη

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Υπεγράφη η νέα  ΣΣΕ Προσωπικού Λιγνιτικής Μεγαλόπολης (2021-2024)Υπεγράφη σήμερα η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) μεταξύ της διοίκησης της «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη ΑΕ» ,που εκπροσωπούσε ο Δ.Σύμβουλος της εταιρίας Κωνσταντίνος Γίδης, και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ .

Η Σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας (2021-2024) και καλύπτει τους εργαζόμενους στη θυγατρική εταιρία κατ΄αντιστοιχία των όσων προβλέπονται και στη Σύμβαση με τη μητρική (ΔΕΗ ΑΕ).

Θέση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι η , χωρίς άλλη καθυστέρηση, επιστροφή των δύο θυγατρικών (Λιγνιτική Μεγαλόπολης και Λιγνιτική Μελίτης) στη ΔΕΗ Α.Ε. και το ζήτημα αυτό θα τεθεί και κατά την προγραμματισμένη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό στις 14 Απριλίου.

Από:
kafeneio-megalopolis -7 Απρίλιος 2021


ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΙΟΥ

                                   
Αθήνα, 8/4/2021


Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2021


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής: 


ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

  • Στις  23 Απριλίου 2021, ημέρα  Παρασκευή θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
  • Στις  26 Απριλίου 2021, την Μεγάλη Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ)  που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
  • Στις 27 Απριλίου 2021, την Μεγάλη Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
  • Στις 28 Aπριλίου 2021, την Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές  συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ. 

                                                                                       

   Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ