Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

 Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ αναρτήθηκε χθες κοινή  Ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Εργασίας & του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά  με ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα διεκπεραιώνονται & από τα ΚΕΠ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 29 Μαρτίου 2021

 

 21 υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ θα μπορούν να διεκπεραιώνονται και  μέσω των ΚΕΠ

Στόχος η άμεση και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών

 

 Από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά, καθορίζονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ που θα μπορούν να διεκπεραιώνονται στο εξής και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στον e-ΕΦΚΑ, θα μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω   των ΚΕΠ αιτήματα πολιτών για τις εξής ηλεκτρονικές διαδικασίες:

 

1.Εκτύπωση μηνιαίου ή ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου 2.Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

3. Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας

 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 6.Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

7. Βεβαίωση απογραφής

 8. Εναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών

 9.   Ασφαλιστική ικανότητα

 10. Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση

 11. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών

12. Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής κατά τη διαδικασία του Ν. 4554/2018

 13. Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Δελτία Παροχής Υπηρεσιών)


Η υποβολή των ανωτέρω αιτημάτων για καθεμία από τις υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν διενεργείται από τους πιστοποιημένους υπαλλήλους του ΚΕΠ που καταχωρούν –καθ’ υπόδειξη του αιτούντος- τα στοιχεία του και ειδικότερα τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για την κάθε υπηρεσία. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του αιτούντος, αφού προηγουμένως ο τελευταίος έχει δώσει εγγράφως τη συναίνεσή του μέσω ειδικού εντύπου που υπογράφει.

Με βάση τα δεδομένα της αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων (που διενεργούνται ηλεκτρονικά), εκδίδεται –επίσης ηλεκτρονικά- ή ζητούμενη βεβαίωση, απόφαση ή πιστοποιητικό που αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη.

Τονίζεται πως 272 διαδικασίες αρμοδιότητας του e-ΕΦΚΑ που είχαν ενταχθεί κατά το παρελθόν στα ΚΕΠ πρόκειται να επαναξιολογηθούν και να απενταχθούν όσες από αυτές δεν υφίστανται πλέον (π.χ. ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας) ή κρίνονται πρακτικά ανενεργές. Επιπλέον, οι υπόλοιπες, μετά την άμεση επικαιροποίησή τους, θα ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Στην περίπτωση του ΟΑΕΔ και τα ΚΕΠ θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις ακόλουθες διαδικασίες:

 

Έκδοση Βεβαιώσεων

 

1.Πιστοποιητικό Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ για στρατολογική χρήση

2,Βεβαίωση Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΚΕΚ για ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ

3. Βεβαίωση σπουδών μαθητών ΕΠΑΣ (ανήλικοι μαθητές)

 Υποβολή αιτήσεων

 4. Αίτηση διαθεσιμότητας

5. Αίτηση παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

 6. Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν. 4416/2017 για την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων

7. Παραλαβή εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης (σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ)

8. Καταβολή αποδοχών σε μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους λόγω συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις


Ο υπάλληλος του ΚΕΠ για καθεμία από τις προαναφερθείσες διαδικασίες υποβάλλει την αντίστοιχη αίτηση την οποία και διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς το αντίστοιχο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.

Για όλες τις παραπάνω διαλειτουργικότητες αξιοποιείται το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Βασικός στόχος μου από τότε που ανέλαβα το υπουργείο είναι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Η πρωτοβουλία που ανακοινώνουμε σήμερα –σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- υπηρετεί αυτόν ακριβώς το στόχο. Οι πολίτες θα μπορούν στο εξής να ολοκληρώνουν μέσω των ΚΕΠ 21 σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα σε όλους -και ειδικά σε εκείνους που είτε δεν έχουν τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες είτε διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς άμεση πρόσβαση στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ- να εξυπηρετηθούν από εκπαιδευμένους υπαλλήλους των ΚΕΠ. Αυτή η διασύνδεση εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική ενίσχυσης του επιπέδου εξυπηρέτησης από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ μέσω των ΚΕΠ. Παράλληλα ετοιμάζουμε και νέες δράσεις, όπως το μεγάλο έργο της δημιουργίας ενός σύγχρονου ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου για το Υπουργείο και όλους τους εποπτευόμενους φορείς, που θα κατευθύνει σωστά τους πολίτες, ώστε να διευκολύνονται στην επίλυση των ζητημάτων τους. Οραματιζόμαστε μια Δημόσια Διοίκηση φιλική προς τους πολίτες και εργαζόμαστε κάθε ημέρα για να γίνει αυτό πραγματικότητα».

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε: «Στο πλαίσιο της απλούστευσης και της επικαιροποίησης των διαδικασιών που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ προχωρήσαμε από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών του ΕΦΚΑ και την ένταξη νέων διαδικασιών του ΟΑΕΔ. Στόχος μας, η ακόμη ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από τα ΚΕΠ, με σύγχρονο και φιλικό τρόπο, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Έτσι, επικαιροποιούμε το σύνολο των 272 διαδικασιών που είχαν ενταχθεί στα ΚΕΠ, πολλές εκ των οποίων θα προσφέρονται, στο εξής, ψηφιακά. Η Δημόσια Διοίκηση έχει σταματήσει να αποτελεί εμπόδιο, είναι πλέον η λύση. Για αυτό και τα ΚΕΠ, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της, μετεξελίσσεται στην πλέον σύγχρονη και φιλική προς τον πολίτη υπηρεσία».


Εκ του  Δ.Σ.
Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣ/ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

 

Π Ο Σ / Δ Ε Η 

 
Προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ.κ. Χάλαρη.

         

            Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η   Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ ΡΙ Α Σ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΟΣ ΔΕΗ) που εδρεύει στην Αθήνα (Γ’ Σεπτεμβρίου 7) και νόμιμα εκπροσωπείται.

 

 

Κοινοποίηση: 1) Υπουργό Εργασίας κ.κ. Χατζηδάκη.

                              2) Υφυπουργό Εργασίας κ.κ. Τσακλόγλου.

 

ΘΕΜΑ: Η παύση των καθηκόντων της Διευθύντριας του ΤΑΠ ΔΕΗ κ.κ. Σοφίας Θωμοπούλου και η συνεπακόλουθη απαξίωση του ΤΑΠ ΔΕΗ.

                                           ____________________________________

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε είμαστε η μεγαλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική Ομοσπονδία στον χώρο της ΔΕΗ, έχοντας μάλιστα συμμετάσχει και στη σύναψη της συμφωνίας – πλαίσιο με την Ελληνική Πολιτεία, η οποία κυρώθηκε με το ά. 34 ν. 2773/1999.

Παρά το γεγονός ότι το Ταμείο Ασφαλισμένων Προσωπικού ΔΕΗ έπρεπε να τυγχάνει της ιδιαίτερης θεσμικής εγγύησης και προστασίας σας, όχι για λόγους επιλεκτικής αντιμετώπισής μας αλλά από ex lege υποχρέωσή Σας καθώς και από σεβασμό στην ιστορία του, ιδίως μάλιστα λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι παραμένει ανοικτό μέχρι και σήμερα το ζήτημα της ενσωματωμένης περιουσίας και του παγίου πόρου (ίδετε σχετ. Απόφαση Υπουργού Εργασίας στο ΦΕΚ Β’ 3945/25-10-2019).

 Εντούτοις εσείς με πρόσφατη εντολή σας παύσατε αίφνης και αναιτιολόγητα τη μέχρι σήμερα Διευθύντρια του Ταμείου μας κ.κ. Θωμοπούλου (την οποία όμως διατηρείτε στο ΤΑΠ ΟΤΕ).

Επειδή η ανωτέρω ενέργειά σας προσβάλλει την ιστορία του ταμείου μας και δείχνει ασέβεια στο πρόσωπο όλων των συνταξιούχων της ΔΕΗ, που βλέπουν ακέφαλο το ταμείο τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς γραφειοκρατικής κωλυσιεργίας και καθυστέρησης.

Επειδή διαχρονικά το προσωπικό του ΤΑΠ ΔΕΗ (μέρος του οποίου, σημειωτέον, έχει διατεθεί από την ΔΕΗ για τον σκοπό αυτό) αλλά και η μέχρι σήμερα Διευθύντριά του έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και έχει αποδείξει ότι μπορεί με επάρκεια να ανταποκριθεί στις γραφειοκρατικές προκλήσεις των σύγχρονων καιρών αλλά και νομοθετημάτων, ιδίως μετά την ενσωμάτωσή του με τον ΕΦΚΑ (και ήδη e-ΕΦΚ).  

Επειδή είναι ζωτικής σημασίας ο ρόλος της κας Θωμοπούλου για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου μας, ιδίως δε αν ληφθεί υπόψη η εμπειρία που διαθέτει στον ασφαλιστικό χώρο της ΔΕΗ (ίδετε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εισηγήσεων του εκάστοτε Διευθυντή προς την Τοπική Διοικητική Επιτροπή).

Για τους λόγους αυτούς δηλώνουμε την καθολική δυσαρέσκειά μας στην προαναφερόμενη ενέργειά σας και προσδοκούμε όπως άμεσα επανορθώσετε για την προστασία της κοινωνίας των συνταξιούχων μελών μας.

Αθήνα, 29-03-2021

            ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣ ΔΕΗ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ                                            ΛΑΖΑΡΟΣ   ΠΟΥΓΓΙΑΣ


Εκ  του  Δ.Σ.
Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ  ΣΤΟ  Σ.Τ.Ε.  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.


 Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε απο τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας,  κ. Βασίλειο Νικολετάκη, αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου 2021 η εκδίκαση  της  προσφυγής  στο Συμβούλιο της Επικρατείας της ΠΟΣ/ΔΕΗ για το μειωμένο τιμολόγιο, η οποία είχε  οριστεί για εκδίκαση χτές 16/3/2021. 

Αιτία της αναβολής είναι η ισχύουσα αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω covid-19.


Εκ του Δ.Σ.Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ  αναρτήθηκε  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ  του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά  με την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης προκαταβολής σύνταξης στην οποία αναφέρονται τα εξής: 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΥΠΟΥ10 Μαρτίου 2021


Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Τετάρτη 10 Μάρτιου 2021 η πλατφόρμα για την Ψηφιακή Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Σύνταξης. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr και συγκεκριμένα μέσω του συνδέσμου https://prokatavoli.syntaxeis.gov.gr/ καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-EΦΚΑ (www.efka.gov.gr). H πλατφόρμα θα είναι ανοικτή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

 Αναλυτικά, oι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου υποβάλλουν στην πλατφόρμα αίτηση χορήγησης του ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης.

Η έγκριση του αιτήματος προκαταβολής πραγματοποιείται από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που τηρεί ο Οργανισμός και οι συνεργαζόμενοι φορείς, καθώς και των στοιχείων που δηλώνει ηλεκτρονικά ο αιτών.

 Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:

 Οι κωδικοί ΤaxisNet του αιτούντα

 Ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ

  Το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού

 Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του αιτήματος συνταξιοδότησης, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και ο τ. φορέας υποβολής/κατάθεσης του αιτήματος συνταξιοδότησης. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται εφόσον δεν είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο αιτών χρησιμοποιεί του κωδικούς TaxisNet για την αυθεντικοποίησή του στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια ζητείται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του.

Στη συνέχεια συμπληρώνει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό της προκαταβολής σύνταξης και θα πιστώνεται στη συνέχεια κάθε μήνα, καθώς και τα στοιχεία της αίτησης συνταξιοδότησης για την οποία υποβάλλει την αίτηση προκαταβολής.

Σε περιπτώσεις όπου μέρος του χρόνου ασφάλισης δεν εντοπίζεται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και των λοιπών φορέων, ζητείται από τους αιτούντες να συμπληρώσουν σε σχετικό πεδίο το ιστορικό ασφάλισής τους.

Ειδικά στις περιπτώσεις χορήγησης προκαταβολής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου και στη μεταβίβαση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, ο αιτών θα πρέπει να δηλώσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του θανόντος. 

Στην περίπτωση αίτησης προκαταβολής σύνταξης αναπηρίας ο αιτών θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία της τελευταίας απόφασης ΚΕΠΑ που έχει εκδοθεί.

 Η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού «Οριστική Υποβολή Αίτησης». H αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ότι κατά τον χρόνο υποβολής συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της προκαταβολής έναντι σύνταξης, εκδίδεται αυτοματοποιημένα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος βεβαίωση χορήγησης αυτής, η οποία κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα την ημέρα της πληρωμής. Η χορήγηση του ποσού δεν συνεπάγεται τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η απόφαση χορήγησής του δεν συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση. 

Η προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις: 

α. όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια, 

β. όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,

 γ. όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων.

Η παροχή της προκαταβολής σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την έκδοση προσωρινής ή και οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης μελλοντικά. Τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ δεν παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης.

Το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης χορηγείται μηνιαίως και αναδρομικά από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

 Επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους που θα υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης από 16/3 και μετά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης» του e-ΕΦΚΑ θα συμπληρώνουν και την επιλογή «προκαταβολή σύνταξης».

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με την ενεργοποίηση σήμερα της ειδικής πλατφόρμας για την χορήγηση προκαταβολής σύνταξης σε όσους περιμένουν μήνες ή ακόμα και χρόνια για την απονομή της σύνταξής τους, υλοποιούμε μια βασική μας δέσμευση έναντι των συνταξιούχων. Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι πριν από το Πάσχα να έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές των προκαταβολών που θα περιλαμβάνουν και τα αναδρομικά για το σύνολο των μηνών καθυστέρησης στην απονομή των συντάξεων τους. Επιπλέον όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από τις 16/3 και μετά θα λαμβάνουν άμεσα την προκαταβολή της σύνταξής τους. 

Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι λύσαμε το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων. Η προκαταβολή σύνταξης, για την οποία προβλέψαμε μια γρήγορη και σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη διαδικασία, αποτελεί ωστόσο μια σημαντική δράση ανακούφισης όσων περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπό αντίξοες συνθήκες τη συνταξιοδότηση τους. Είναι μια πράξη σεβασμού της Πολιτείας για την υπομονή τους». 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εκ του Δ.Σ.


Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ  αναρτήθηκε  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ σχετικά  με τον τρόπο εφαρμογής των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020 για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από  την  13η  Μάϊου  2016, η οποία αναφέρει τα εξής:   


       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΥΠΟΥ

 

3 Μαρτίου 2021 Πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων
Τα βασικά σημεία της υπουργικής απόφασης που εστάλη στον ΕΦΚΑ για τη διατύπωση γνώμης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Τον τρόπο εφαρμογής των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020 για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις προ του ν. 4387/2016 (πριν την 13η.05.2016), προβλέπει μεταξύ άλλων Υπουργική Απόφαση την οποία υπογράφει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου. Η υπουργική απόφαση αντικαθιστά την παλαιότερη απόφαση του επανυπολογισμού των συντάξεων (οικ. 26083/2016 όπως ισχύει), η οποία ακυρώθηκε ως συνέπεια των αποφάσεων του ΣτΕ του Οκτωβρίου 2019. 

Η νέα υπουργική απόφαση, αφορά σε κύριες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (εκτός του πρώην ΟΓΑ), οι οποίες είτε έχουν ήδη επανυπολογιστεί είτε εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους. Αποτελείται από επτά άρθρα τα οποία αφορούν στο πεδίο εφαρμογής της, τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξεων, τις συντάξιμες αποδοχές, τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα έτη ασφάλισης, τον προσδιορισμό της καταβλητέας από 1.10.2019 σύνταξης και τη διαδικασία αναπροσαρμογής. 

Βασικά σημεία της απόφασης 

Τα βασικά σημεία της απόφασης αφορούν στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, βάσει των νέων, βελτιωμένων συντελεστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020 για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός βάσει των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016 προβλέφθηκε στην εγκύκλιο του ΥΠΕΚΥΠ με Α.Π. 15982/2020. 

Η αναπροσαρμογή από 01.10.2019 όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων επί των οποίων πραγματοποιήθηκε ο πρώτος επανυπολογισμός και αναπροσαρμογή του διαστήματος από 13.05.2016 έως 30.09.2019. Οι βελτιωμένοι συντελεστές αναπλήρωσης εφαρμόζονται άμεσα χωρίς επανάληψη του πρώτου επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 01.10.2019 σύνταξη, γίνεται σύγκριση α) του καταβαλλόμενου την 30.09.2019 ποσού εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς με β) το άθροισμα εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης. Η σύγκριση των ποσών διενεργείται μεταξύ καθαρών προ φόρου ποσών. 

Αν το καθαρό προ φόρου ποσό που ελάμβανε ο συνταξιούχος προ της 30.09.2019 εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει με τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης, τότε εξακολουθεί να καταβάλλεται το υψηλότερο ποσό. Η διαφορά τους εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, και ακολουθώντας τις σχετικές προβλέψεις του νόμου. 

Στην περίπτωση που λόγω των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης προκύπτει αυξημένο ποσό στον δικαιούχο, σε σχέση με ό,τι ελάμβανε προ της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, τότε το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ` έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι κάθε συνταξιούχος προ του 2016 θα λαμβάνει τουλάχιστον όσα ελάμβανε, εάν όχι περισσότερα. Για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω οι ανταποδοτικές τους συντάξεις, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και αυξήσεις των καθαρών ποσών που αυτοί λαμβάνουν. 

Τέλος, τυχόν αναδρομικά ποσά που θα προκύψουν για τους συνταξιούχους για το διάστημα από τον Οκτώβριο 2019, μέχρι την εφαρμογή της αναπροσαρμογής, αυτά θα τους αποδοθούν εφάπαξ. 

Με την υπουργική αυτή απόφαση, κλείνει ο κύκλος των επανυπολογισμών και αποκαθίστανται οι αδικίες των χαμηλών συντελεστών αναπλήρωσης του προηγούμενου νόμου 4387/2016 για όσους είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης. Πρόκειται για το τελευταίο σημαντικό βήμα συμμόρφωσης στις αποφάσεις του ΣτΕ του Οκτωβρίου 2019 και, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα πρόσφατα μέτρα επιτάχυνσης απονομής των συντάξεων, συμπληρώνει το πλέγμα ενεργειών της κυβέρνησης και του Υπουργείου προς ομαλοποίηση της λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εκ  του  Δ.Σ.ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

                   
                     
                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

                    e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                               Αθήνα, 1 . 3 . 2021
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
    Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &
     ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                    ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
        ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ.  
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, 10677 Αθήνα                              Σ23/1/75268
Πληροφορίες: Μ. Πολυχρονοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 3891074                                            ΠΡΟΣ:
FAX:2103891230                                                                  Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 
e-mail: tm.nom.syntda@efka.gov.gr                                      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

                                                                                                1. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε 

                                                                                                 Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης

                                                                                                 Εφαρμογών

                                                                                                 Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών

                                                                                                  Λυκούργου 10     10551 Αθήνα

                                                                                                  2. Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ

                                                                                                  Πατησίων 12      10677 Αθήνα


ΘΕΜΑ: « Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις                                                   διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης  παράλληλου χρόνου  ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13/5/2016  και μετά.»                                    

 ΣΧΕΤ.: Οι εγκύκλιοι 45 και 50/2020.


       1. Ως γνωστόν, ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου μέχρι 31/12/2016 εξακολουθεί να είναι χρόνος ασφάλισης στους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.                                                                                                      

      Ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται στον e-ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά, λογίζεται ως χρόνος που έχει διανυθεί στον πρώην φορέα που ο ασφαλισμένος, βάσει της απασχόλησής του, είχε υποχρέωση υπαγωγής πριν την ένταξη αυτού στον e-ΕΦΚΑ.                                                                                          

Από 1.1.2017 και μετά, δεν υφίσταται πλέον παράλληλη ασφάλιση, αφού υπάρχει μόνο ένας Φορέας Κύριας Ασφάλισης, αλλά μόνο παράλληλη απασχόληση για τα  χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Τα διαστήματα αυτά θεωρούνται ως ένας ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.               

 Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης απονομής κύριας σύνταξης, το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί μετά την 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ και για το οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης προσμετράται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η επιλογή είναι δεσμευτική και δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. 

Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και μετά, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ λαμβάνονται υποχρεωτικά κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. 

Οι ανωτέρω χρόνοι λαμβάνονται υπόψη: 

α) είτε για τη θεμελίωση ενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος και λήψης προσαύξησης για τον παράλληλο μέχρι 31.12.2016 χρόνο, 

β) είτε για θεμελίωση δύο συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με τις προϋποθέσεις συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης σε καθένα από αυτά, 

γ) είτε για θεμελίωση ενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και λήψης προσαύξησης για τον παράλληλο μέχρι 31.12.2016 χρόνο. 

2. Για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση διακρίνουμε τα εξής: 

α) Εφόσον από 01.01.2017 ο παλαιός ασφαλισμένος (προ του 1993) επιλέξει προαιρετικά με αίτησή του να συνεχίσει την ασφάλισή του σε δύο πρώην φορείς και να καταβάλει διπλές εισφορές, ο ασφαλισμένος δημιουργεί χρόνο ασφάλισης και στους δύο πρώην φορείς και κατά τη συνταξιοδότησή του επιλέγει, σε πιο πρώην φορέα θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος αυτός. 

β) Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν επέλεξαν από 01.01.2017 την προαιρετική συνέχιση της διπλής ασφάλισης και για τους οποίους έχει διακοπεί η διπλή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2017 και εφεξής, δημιουργούν χρόνο ασφάλισης σε έναν μόνο πρώην φορέα, ήτοι στο πρώην φορέα που καταβάλουν τη μοναδική εισφορά. 

3. Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 50/2020, οι ασφαλισμένοι που έχουν ένα θεμελιωμένο δικαίωμα, αλλά επιθυμούν να συνυπολογίσουν και χρόνο ασφάλισης άλλου ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, υποχρεούνται να κάνουν χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης άλλου ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα χωρίς τη χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης. 

Επίσης με τις ανωτέρω οδηγίες δεχτήκαμε ότι, όταν, κατά την εξέταση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων (που εκκρεμούν, ή θα υποβληθούν μέχρι την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής απονομής της σύνταξης), διαπιστωθεί ότι δεν έχει ζητηθεί ο συνυπολογισμός χρόνων ασφάλισης άλλων πρώην φορέων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται από τις υπηρεσίες συντάξεων: 

α) για τη δυνατότητα αξιοποίησης ή μη, των χρόνων αυτών και 

β) ότι μετά τη συνταξιοδότηση δεν θα είναι δυνατός ο συνυπολογισμός των χρόνων αυτών. 

Σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν από τα αρχικά αιτήματά τους με σχετική δήλωση στο σώμα της αίτησης, ζητώντας την αξιοποίηση των χρόνων αυτών, η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων θα ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης. 

4. Κατά την εξέταση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης άλλων πρώην φορέων, διαπιστώθηκε ότι μέχρι την έκδοση της Εγκυκλίου 50/2020, δεν υπήρξε ενιαία ενημέρωση των ασφαλισμένων αναφορικά με το, ότι, μετά τη συνταξιοδότηση δεν θα είναι δυνατός ο συνυπολογισμός χρόνων ασφάλισης άλλων πρώην φορέων που δεν είχαν δηλωθεί κατά την αίτηση συνταξιοδότησης με αποτέλεσμα να διαψευστεί η προσδοκία για συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης, αφού βασίστηκαν σε λάθος αντίληψη και οδηγία, τελώντας αναμφισβήτητα σε συγγνωστή πλάνη. 

Για λόγους χρηστής διοίκησης και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης  του διοικούμενου, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από 13/5/2016 και μετά χωρίς τον συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης άλλου πρώην φορέα δύνανται να συνυπολογίσουν το χρόνο αυτό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης με αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης, εφόσον έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου 50/2020 δηλαδή μέχρι 8/12/2020 με έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων από την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης. 

5. Όσον αφορά την αντιμετώπιση αιτημάτων συνταξιούχων προ της 13/5/2016 που ζητούν να τους συνυπολογιστεί χρόνος ασφάλισης άλλου πρώην φορέα που δεν είχαν ζητήσει κατά την αρχική αίτηση τους για συνταξιοδότηση ή αρχικά τον είχαν ζητήσει και μεταγενέστερα παραιτήθηκαν, καθώς και να αξιοποιηθεί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισής τους που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τη συνταξιοδότηση, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο, μετά τη λήψη οδηγιών από το ΥΠΕΚΥΠ. 


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ


Εκ του Δ.Σ.